ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

Общо събрание

Общото събрание на АБЧО е върховният орган на организацията. Всяка община-член е представена в общото събрание от кмета на общината. Общото събрание заседава веднъж годишно и има следните функции:

  • Приема и освобождава членове на Асоциацията;
  • Определя броя на членовете на Управителния съвет и ги избира и освобождава;
  • Приема годишния финансов отчет;
  • Приема и изменя Устава;
  • Приема отчета за работата на Управителния съвет;
  • Взема решение за прекратяване дейността на Асоциацията;
  • Взема решение за присъединяване към други организации;
  • Приема решения за определяне размера на годишния членски внос и начина за внасяне;
  • Приема стратегическия план и работния план.

Управителен съвет

Управителният съвет се състои от седем души – Председател, трима Заместник председатели и трима членове. Управителният съвет се избира за срок от две години. Той организира дейността на Асоциацията и я представлява чрез своя Председател.

Изпълнителен директор

Изпълнителният директор управлява и координира непосредствено оперативната работа на Асоциацията, организира връзките между общините, информира Председателя на Управителния съвет за настъпили обстоятелства, които са от съществено значение на Асоциацията. Изпълнителният директор назначава и ръководи изпълнителния персонал на Асоциацията. Изпълнителният директор се отчита за дейността си пред Управителния съвет и пред Общото събрание на Асоциацията.


УСТАВ НА АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЧЕРНОМОРСКИ ОБЩИНИ


План за равенство между половете в Асоциацията за периода 2022г.-2027г.