АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЧЕРНОМОРСКИ ОБЩИНИ (АБЧО)

е организация, обединяваща интересите на всички общини-членки, стимулираща силно и ефективно местно самоуправление и активно гражданско участие в Черноморския регион.

АБЧО координира дейностите на общините-членки в областта на местното самоуправление, енергийната ефективност, туризма, културата, транспорта, опазването на околната среда и устойчивото развитие. Асоциацията организира усилията на своите общини-членки за решаване на общи за Черноморския регион проблеми.

УСЛУГИ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ

Организиране на конференции и международни събития.

АБЧО има значителен опит в организирането и провеждането на конференции, дискусионни форуми, кампании и семинари на регионално, национално и международно ниво.

Трансгранично и междурегионални сътрудничество.

АБЧО инициира партньорства и осъществява дейности за насърчаване на трансграничното сътрудничество между местните власти с цел създаване на активно гражданско общество и прилагане на успешни практики за социално развитие, за икономически, политически, социален и културен диалог. До момента Асоциацията е инициира побратимяване с общини от Испания, Гърция, Турция, Румъния, Македония, Унгария, Германия и др.

Техническа помощ.

АБЧО осигурява техническа подкрепа и помощ на общините-членки за решаване на специфични проблеми, възникващи в общините и разпространение на добри практики, натрупан в местното самоуправление.

Информационни кампании.

АБЧО подкрепя всички инициативи на общините-членки за популяризиране на техните добри управленски практики и обществена осведоменост за успехите на техните администрации в развитието на местното самоуправление в Българския Черноморски Регион. АБЧО подготвя, отпечатва и разпространява листовки, брошури, наръчници, издава месечен информационен бюлетин.

Управление и реализация на проекти.

АБЧО се ангажира с целия цикъл на един проект: от идентифициране, разработване и планиране до изпълнение, наблюдение и оценка като цялостен експертен пакет или отделни консултантски и изпълнителски дейности.

Иновативни практики в областта на професионалното обучение.

АБЧО предлага обучения, като директен отговор на конкретни професионални нужди и проблеми на общинските служители, стимулира тяхната лична инициатива, разкрива нови възможности за професионално развитие, подкрепя националната политика за обучение през целия живот. От 2003 г., към асоциацията е създаден Център за обучение за подобряване на знанията и уменията на общинските служители, съветници, представители на неправителствени организации и др.


  • В периода 2003г.-2006г., АБЧО създава три Регионални енергийни агенции в подкрепа на енергийната ефективност и опазване на околната среда в Черноморския регион.

  • През 2005г., АБЧО е сертифицирана за предоставяне на услуги по Стандарта ISO 9001:2000 за управление на качеството.


  • През 2011г., АБЧО е основният инициатор за създаването на Сдружение „Черноморски енергиен клъстер“. Клъстерът обединява представители на бизнеса, научните среди и неправителствения сектор в областта на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници.

  • През 2012г., АБЧО сформира Черноморската социална мрежа за ефективно сътрудничесъво с активни неправителствени организации и институции, работещи в социалната сфера.

  • През 2014г., АБЧО подкрепя създаването на Институт за Младежки Инициативи и Иновации (ИМИИ), който работи предимно в областта на младежката заетост, неформалното образование, дигитализация и иновациите, спорта и културата, опазване на околната среда и историческото наследство.