Варна 9000, ул. Преслав 4

Проект „Дунавско и Черноморско сътрудничество на Европейската и Азиатската Икономика – стъпка към съществен растеж на Черноморския регион (DABS)“

  • Home
  • Проект „Дунавско и Черноморско сътрудничество на Европейската и Азиатската Икономика – стъпка към съществен растеж на Черноморския регион (DABS)“

Партньори:
Асоциация на Румънските Вътрешни Пристанища, Румъния
Асоциация на Българските Черноморски Общини, България
Специална провинциална администрация Самсун, Турция
Общинска агенция за транс-гранично сътрудничество «Еврорегион Долен Дунав», Румъния
Международен Център за Социални Изследвания и Политически Анализи, Грузия
Европейска Регионална Рамка за Сътрудничество, Гърция
Община Инеболу, Турция
Агенция за Трансгранично Сътрудничество и Европейска Интеграция, Молдова
Продължителност на проекта:
12 месеца (Юли 2013 – юни 2014г.)
С финансовата подкрепа на:
Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2007-2013 г.“
Обща цел на проекта:
Да допринесе за икономическото развитие на териториите чрез поддръжка на подобрения достъп и по-добри връзки на Европейската и Азиатската икономики между пристанищата в Дунавската и Черноморската зони.
Специфични цели:
Да подобри капацитета на заинтересованите страни да разработят нови товарни екологично чисти транспортни водни маршрути като връзка между Европейската и Азиатската икономика.
Да защити използването на алтернативи маршрути за свързване на Черно море и река Дунав, като принос за намаляване на замърсяването, причинено от транспорта в крайбрежните райони.
Да популяризира морския и вътрешния воден транспорт като източник на устойчиво икономическо и социално развитие на територията.
Дейности
Съвместна работа на заинтересованите лица – организиране на международни работни срещи в Румъния, Турция, Гърция и България. Разработване на ръководство „Препоръки за по-добри транспортни връзки между Дунав и Черно море“.
Техническа помощ на заинтересованите лица – предпроектни проучвания за намиране на най-подходящите решения за осигуряване на редовна морска линия свързваща Черно море и Дунав, анализ на интензитета на товарните превози в региона, разработване на база данни с техническа информация, която да бъде изполвана от заинтересованите лица при вземането на решения.
Защита на създаването на нови туристически маршрути – организиране на международна конференция в Румъния и финална конференция в Турция с представители на държавни институции и други важни лица; срещи с представители на частния бизнес от Черноморския регион в Румъния и Турция.
Популяризиране и визуализация, управление и координиране на проекта.
Целева група
Компании и МСП от Черноморския регион, по-специално от страните-участващи в проекта; местни и регионални власти от Черноморския и Дунавския регион, морски и вътрешни пристанища, пристанищни администрации и оператори, жители, потребители, образователни институции, туристическа и местна икономика, други публични организации, неправителствени организации, студенти, жени, млади хора.