Варна 9000, ул. Преслав 4

Проект „Мрежа на устойчивите енергийни подържащи структури на Конвента на Кметовете (ENERGY for MAYORS)“

  • Home
  • Проект „Мрежа на устойчивите енергийни подържащи структури на Конвента на Кметовете (ENERGY for MAYORS)“

Финансираща Организация:

Европейска Комисия, Програма „Интелигентна Енергия Европа“

Водеща организация: Провинция Генуа, Италия
Партньори: 15 организации от 7 държави в Европа – Испания, Италия, България, Гърция, Полша, Германия, Хърватска
Партньор за България: Асоциация на Българските Черноморски Общини
Период на изпълнение: 36 месеца (май 2010 – април 2013)
Място на изпълнение: 21 общини – членове на АБЧО
Основна цел на проекта:
Конвентът на Кметовете отправя предизвикателство към общините да постигнат резултати над Европейските енергийни цели „20-20-20”. Имайки предвид това ключово решение, основната стратегическа цел на Проект ENERGY for MAYORS е да подкрепи постигането на целите на ЕС във връзка с емисиите на CO2, увеличаване дела на възобновяемите енергийни източници и опазване на околната среда. Това ще стане чрез привличане на местните общности в изпълнението на дейности, които популяризират създаването на планове за действие свързани с устойчивата енергия, и целят да надминат целите „20-20-20”.
ENERGY for MAYORS има четири специфични цели, чрез които да се подкрепят Устойчивите енергийни общности в рамките на Конвента на кметовете на база постиженията и опита на партньорите по проекта.
Специфични цели:
1. Да се повиши капацитета на Поддържащите структури, които от своя страна ще насърчат различни общини да се присъединят към Конвента на кметовете, както и да се засили ролята на местните власти като политически и административни органи в развитието на устойчивата енергийна стратегия.
2. Да се подпомогне разработването и изпълнението на устойчиви Енергийни Планове в участващите общини в проекта чрез привличане на местни ресурси, участие на заинтересовани лица, ключови фигури от публичния и частния сектор, както и повишаване на информираността с цел устойчиво енергийно планиране. Ще бъдат въведени системи за енергийно управление в пилотни общини с цел насърчаване изпълнението на енергийните планове на местно ниво.
3. Да се осъществи ефективен мониторинг на резултатите и на изпълнението на устойчивите енергийни планове чрез прилагането на система за енергийно управление, според изискванията на стандарт EN 16001.
4. Да се популяризират резултатите и да се увеличи броят на поддържащите структури в инициативата Конвент на Кметовете.
Целеви групи: Пилотните общини на партньорите; съществуващите поддържащи структури; бъдещи (потенциални) поддържащи структури; общини в районите на бъдещи поддържащи структури.
Дейности:
Модул 1: Управление
Модул 2: Методи за Поддържащите структури и изграждане на капацитет
Този модул е насочен към подобряване капацитета на поддържащите структури в областта на разработване, изпълнение и мониторинг на устойчивите енергийни планове. Ще се създаде електронен модел за разработване и прилагане на енергийните планове на база европейския опит и знания. Ще бъдат проведени обучителни сесии за поддържащите структури и за общините в районите на проекта.
Модул 3: Разработване на Устойчиви енергийни планове
Привличане участието на местните власти в подписването на Конвента на кметовете и осигуряване на подкрепа в избора на методология, събирането на данни за парниковите емисии и разработването на местни устойчиви енергийни планове. Поддържащите структури ще подкрепят общините в привличането на местни заинтересовани лица, които също да дадат принос в дефинирането на устойчиви енергийни планове.
Изпълнение на дейности от енергийните планове и въвеждането на системи за енергийно управление в общини по европейския стандарт EN16001 и методологията на техническия секретариат на Конвента.
Модул 4: Изпълнение на устойчиви енергийни планове
В рамките на този модул общините ще изберат 3 дейности, които да бъдат извършени през първата година след разработването на устойчивите енергийни планове. Поддържащите структури ще популяризират достъпа до информация до различни фондове за изпълнението на тези дейности.
Модул 5: Мониторинг и оценка на проектните дейности
Модул 6: Разпространение и работа в мрежа
В този модул са заложени дейности и резултати, насочени към повишаване информираността и комуникация между целевите групи, напр. организиране Ден на Конвент на кметовете във всички страни-партньори, разработване на информационни материали, презентации, флаери, постери и др.
Очаквани резултати
Проектът предвижда 2 години след неговото приключване, мрежата да се състои от около 150 подкрепящи структури и 3 000 общини, подписали Конвента и стартирали изпълнението на своите местни устойчиви енергийни планове. Очакваните резултати са:
• Проведени обучения на персонала на место ниво
• Инвентаризация на вредните парникови емисии
• Подкрепа на местните общности в изпълнението на енергийни дейности
• Популяризиране на финансирания, фондове и програми
• Подпомагане въвеждането на системи за енергийно управление и мониторинг на резултатите от изпълнението на устойчивите енергийни планове
Още за проекта: www.energyformayors.eu