Варна 9000, ул. Преслав 4

Проект №: BG051PO001-7.0.01-0032 „ЧЕРНОМОРСКА СОЦИАЛНА МРЕЖА ЗА ЕФЕКТИВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО”

 • Home
 • Проект №: BG051PO001-7.0.01-0032 „ЧЕРНОМОРСКА СОЦИАЛНА МРЕЖА ЗА ЕФЕКТИВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО”

Водеща организация: Асоциация на Българските Черноморски Общини (АБЧО)

Партньори:
COOSS MARCHE ONLUS Soc. Coop. p.a.; Асоциация „Да съхраним жената”; Сдружение с нестопанска цел „Вяра и надежда” Варна

Продължителност на проекта:
12 месеца (май 2012 – април 2013)

Финансираща организация:
ОП “Развитие на човешките ресурси”, Приоритетна ос 7: Транснационално и междурегионално сътрудничество, BG051PO001-7.0.01 „Без граници – компонент 1”

Проектът цели изграждане на устойчив модел за повишаване на капацитета и за насърчаване ефективното сътрудничество между неправителствените организации в социалната сфера на територията на Българските Черноморски общини чрез прилагане на добри европейски практики, обмяна на опит, знания и идеи.
СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ:
1.Засилване сътрудничеството и взаимопомоща между неправи¬телствени организации, работещи в социалната сфера
2.Повишаване капацитета на социално ориентираните НПО за взаимно сътрудничество и координирани дейности
3.Изграждане на „Черноморска социална мрежа за ефективно сътрудничество” (уеб-базирано електронно приложение), която да инициира диалог, да активизира и улесни комуникацията между нестопанските организации от различните социални сектори, да осигури прозрачност в работата на НПО, да популяризира техните кампании и проекти, да съдейства при създаване на връзки с европейски НПО, работещи в различните социални сфери
4. Провеждане на успешна информационна кампания, която да гарантира интерес към създадената социална мрежа, нейната устойчивост и мултиплициране на генерирания опит
ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА
I. Управление и координиране на проекта: Сформиране на екип за управление и изпълнение на проекта; Създаване на Експертни координационни екипи;
II. Изграждане на информационна среда:

 • Идентифициране и анализ на потенциала за ефективно сътрудничество между НПО, работещи в социалната сфера на територията на Българските Черноморски общини.
 • Проучване на европейския опит и добри практики за ефективно сътрудничество на НПО, работещи в социалната сфера
 • Разработване на Наръчник „Интегрирани ползи за цялото общество: Добри европейски практики и модели за ефективно сътрудничество и координари съвместни действия между социалните НПО”
 • Създаване на „Черноморска социална мрежа за ефективно сътрудничество”

III. Партньорски инициативи за обмяна на опит, знания и повишаване на капацитета на целевата група

 • Организиране и провеждане на работно посещение в град Анкона, Италия
 • Организиране и провеждане на обучителен семинар на представители на НПО, работещи в социалната сфера
 • Организиране и провеждане на регионална конференция за иновативни практики и възможни механизми за публично-частни партньорства в социалната сфера
 1. Популяризиране на проекта:Организиране и провеждане на пресконференции и публикации в пресата; Визуализация на проекта
  Целева група: 80 представители (ръководители и служители) на неправителствените организации, работещи в социалната сфера на територията на Българските Черноморски общини

„През последните години в България, като основен партньор на държавата и общините в социалната сфера се очертават юредическите лица с нестопанска цел. Неправителствените организации вече години наред осъществяват успешно дейности в социалната сфера, проявявайки гъвкавост и чувствителност към проблемите на нуждаещите се. Основно дейността им е ориентирана към предоставянето на алтернативни услуги на институционалната грижа. Като цяло обаче остава впечатлението, че отделните НПО не работят съвместно и координирано. Липсват общи проекти, инициативи, действия в полза на самите хора в неравностойно положение.“

Реализираният проект предложи един механизъм за изграждане на устойчив модел за повишаване на капацитета и за насърчаване ефективното сътрудничество между социално ориентираните НПО на територията на Българските Черноморски общини чрез прилагане на добри европейски практики, обмяна на опит, знания и идеи.

В рамките на проектът, АБЧО в партньорство с Асоциация „Да съхраним жената”, Сдружение с нестопанска цел „Вяра и надежда” и италиански социален консорциум от гр. Анкона се опита да мотивира и обедини в „мрежа” активно работещите социални НПО в Черноморския регион.

Към настоящия момент, 35 неправителствени организации от Черноморските общини са членове на новоизградената „Черноморска социална мрежа