Варна 9000, ул. Преслав 4

Проект „CHARM: Творчество и Здравословен начин на живот чрез Музиката като инструмент за неформално обучение“

  • Home
  • Проект „CHARM: Творчество и Здравословен начин на живот чрез Музиката като инструмент за неформално обучение“

 

 

 

 

 

Партньори
Водеща организация
Община Арзигнано, Италия

Партньори:
Association of Local Democracy Agencies, Франция
Studio Progetto Società Cooperativa Sociale, Италия
Comune di Ravenna, Италия
Асоциация на Българските Черноморски Общини, България
Fiatalok az Állampolgári Részvételért Közhasznú Egyesület, Унгария
Gençlik ve Değişim Derneği, Tурция
Udruga Agnecija Lokalne Democracije Ald, Хърватска

С финансовата подкрепа на: Програма „Младежта в действие“, Дейност 4.6 Партньорства

Продължителност на проекта: 3 Maрт 2014 – 31 Aвгуст 2015

––––––––––––––––––––––––-

Кратко описание на проекта

Включвайки курса на обучение, транснационални младежки инициативи, както и заключителен семинар, CHARM ще се фокусира върху подпомагане на младите хора от пет различни държави да подобрят своите умения и активно да участват в живота на техните общности. Отвъд формата на изкуството, музиката ще бъде използвана като инструмент за неформално обучение и развитие на младите хора: музикалните дейности ще се фокусират върху такива теми като самостоятелно предприемачество, популяризиране на добри взаимоотношения, както и предотвратяване на лоши поведения. Проектът също така планира да разпространява тази „нова идея“ за музиката, както и за повишаване на осведомеността относно значението на политиките за трудовата заетост на младежите.

Цели
CHARM цели да постигне следните цели:

  • да се стимулира участието на община Aрзигнано и други общини и партньори в европейската политика за младежта и неформални образователни дейности;
  • да се насърчава активното гражданство на младите хора и да се развиват младежки умения и компетенции, както и да улесни навлизането им на пазара на труда;
  • да се сподели общ начин на мислене за използването на музиката като средство за насърчаване на неформалното образование в Европа, и да се разработи дългосрочна мрежа фокусирана върху тази тема;
  • да обменят най-добри практики между партньорите и да се учат от опита един от друг.

Основни дейности

В рамките на 18-месечния проект ще се проведат три основни дейности. През месец май 2014 г., ще бъде организиран в община Арзигнано (Италия) 6-дневен курс на обучение с участието на 40 души. Целта на обучението е да послужи като платформа за дискусии и обмен на добри практики, свързани с музиката като средство за обучение. Той ще бъде последван от транснационални младежки инициативи с домакинства в Италия и България. Целта на тези инициативи е да се даде възможност за пряко и активно участва в процеса на разработване на музиката като инструмент за неформално обучение на участниците. И накрая на проекта, ще се проведе семинар в Страсбург през пролетта на 2015г, така че да се направят изводи и обобщят всички идеи и подходи, разработени по време на проекта.

Повече информация за проекта: http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=65