Варна 9000, ул. Преслав 4

Проект „CoastLearn Black Sea – Интегрираното управлeние на крайбрежните зони”

  • Home
  • Проект „CoastLearn Black Sea – Интегрираното управлeние на крайбрежните зони”

Финансиране: Програма „Леонардо Да Винчи”

Продължителност: 24 месеца (Декември 2010г. – Ноември 2012г.)

Водеща организация: Специална провинциална администрация Синоп – Турция
Партньори по проекта: Факултета по рибарство към Синопски Университет, Научна фондация за морски изследвания и Община Синоп от Турция; EUCC медицински център от Испания, Черноморски крайбрежен център от Румъния.

Партньор за България: Асоциация на Българските Черноморски Общини

Основна цел на проекта:
Проектът има за цел да разработи тематични електронни пакети за интегрирано управление на крайбрежните зони. В Европа е разработен вече инструмент за интегрирано управление на крайбрежните зони, който насърчава обмена на знания и опит, чрез осигуряване на практически примери и казуси, илюстриращи най-важните въпроси, с цел преодоляване на проблемите на околната среда. До момента инструментът за интегрирано управление на крайбрежните зони е достъпен на английски, естонски, френски, гръцки, латвийски, литовски, полски, румънски, руски и турски език.
В рамките на проекта „CoastLearn Black Sea” ще се актуализира този многоезичен инструмент и ще се адаптира към специфичните особености на Черно море. Разработените тематични електронни пакети за интегрирано управление на крайбрежните зони ще бъдат безплатни и достъпни на български език.
Проектът е насочен към общински служители и експерти в туризма и сектора за управление на крайбрежни зони в Черно море като цяло и по-специално oт пилотните общините Синоп, Варна и Констанца. С реализиране на дейностите по проекта се цели мобилизиране на човешките ресурси, чрез повишаване на осведомеността на решения на местно механизмите за вземане на интегрираното управление на крайбрежните зони, за да се насърчи хората да използват крайбрежните ресурси по един последователен и балансиран начин. Втората целева група на проекта са студенти и неправителствени организации.
Повече за целите, очакваните резултати и напредъка по проекта може да намерите на създадения за нуждите на проекта интернет сайт www.coastlearnblacksea.org