Водеща организация:
Association of Local Democracy Agencies – ALDA, Франция
Партньори:
Comune di Reggio Emilia (Италия)
Vejle Kommune (Дания)
Municipality of Santa Eulalia de Gallego (Испания)
The Mountain Community Iezer Muscel Association, Primaria Godeni, Primaria Comunei Domnesti (Румъния)
Association for Developing Voluntary Work Novo Mesto (Словения)
Birgu Local Council (Малта)
Union of Bulgarian Black Sea Local Authorities, Municipality of Balchik, Municipality of Nessebar, International Development Alliance (България)
Center for Community Organizing, Municipality of Banska Bystrica, (Словакия)
Town of Petrinja, Local Democracy Agency Sisak (Хърватска)
Municipality of Zavidovici, UG Agencija Lokalne Demokratije Prijedor, Local Democracy Agency Zavidovići (Боста и Херциговина)
City of Skopje (Македония)
Bashkia Shkoder, Local Democracy Agency Albania (Албания)
Mórahalom Városi Önkormányzat (Унгария)
Продължителност: Септември 2013 – Maй 2015
С финансовата подкрепа: Програма „Европа за гражданите“, ЕК – Образования, (EACEA)
Проектът
DECIDE е насочен към повишаване на устойчивото развитие чрез създаване на тематична мрежа от градове. Под формата на демократично споразумение, проектът предлага набор от мерки, които са необходими в Европа, за да се повиши качеството на демокрацията и гражданското участие.
Тези мерки ще бъдат идентифицирани, обменяни, доразвити и тествани от всички партньори по проекта – 24 партньори от 14 страни: 4 страни от „старите членки“ на ЕС, 6 страни, присъединили се към ЕС между 2004 и 2007 г., и 4 страни бенефициери на ИПП. Това ще позволи на разнообразен обмен между партньори с различна опит в ЕС и ще допринесе за развитието на чувство за принадлежност към една общност.
Очаквани резултати от проекта DECIDE:
1. Създадена тематична мрежа от градове с цел повишаване на качеството на демокрацията и гражданското участие в разширена Европа
2. Демократичен набор от мерки, които са изследвани и които могат да бъдат допълнително разпространени и прилагани
Цели
DECIDE предвижда да се постигнат следните цели:
• Увеличаване на правата на гражданите да участват пълноценно в демократичния живот на ЕС;
• Развиване на чувство за европейска идентичност, основана на общи ценности, история и култура;
• Насърчаване на чувство за принадлежност към Европейския съюз сред неговите граждани;
• Насърчаване на междукултурния диалог;
• Насърчаване на участието на гражданите благодарение на доброволческата дейност;
• Насърчаване на равните възможности;
• Разработване на тематични и дълготрайно сътрудничество между градове;
• Повишаване на осведомеността, размисъл и дебат относно целесъобразността и въздействието на политиките на ЕС върху ежедневието на гражданите
Дейности
DECIDE предвижда шест стъпки , като въздействие, както на местно така и на Европейско ниво.
Дейност 1: Стартиращо международно събитие за представяне на проекта, за първи обмен между партньорите по разгледани теми
Дейност 2: Идентификация: колекция от мерки, които да бъдат включени в „демократичното споразумение“
Дейност 3: Междинен международен семинар с цел обмяна на опит и обсъждане на предложените мерки за демократично споразумение, представяне на първият проект на „демократично споразумение“, конкретен план за действие и подразделение на роли за фазата на тестване
Дейност 4: Тестване в пилотните места – с цел да се тестват мерките, включени в демократичното споразумение на национално ниво
Дейност 5: Финален международен семинар с цел да се оцени фазата на тестване и да се изготви окончателния вариант на демократичното споразумение, да се насърчава и разпространява демократичното споразумение
Дейност 6: Оценка и последващи действия

Повече за проекта на:

http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=57