Варна 9000, ул. Преслав 4

Проект „DEN-Cupid: Електронно-обучителна мрежа за насърчаване изпълнението на проекти за културно наследство“

 • Home
 • Проект „DEN-Cupid: Електронно-обучителна мрежа за насърчаване изпълнението на проекти за културно наследство“

 

 

 

ID Project: 2016-EL01-KA202-023542

Партньори:

 • E-TRIKALA AE (Гърция)
 • Hellenic National Commission UNESCO (Гърция)
 • E.G.T.C. Amphictyony (Гърция)
 • Futuro Digitale (Италия)
 • Vea Qualitas, S. L. (Испания)
 • Time Heritage (Гърция)
 • Асоциация на Българските Черноморски Общини (България)
 • Университет на Патра (Гърция)

Период на изпълнение: Септември 2016г. – Август 2019г.

С финансовата подкрепа на: Програма Еразъм, Ключова дейност 2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики

За проекта:

Проект DEN-CuPID е стратегическо обединение на асоциации на местни власти, МСП и образователни институции, който цели да повиши уменията на заинтересованите лица за подобряване на предприемачеството в сферата на културата.

Участващите партньори ще разработят високо квалифицирани и иновативни инструменти и обучителни курсове в помощ и подкрепа на заетите лица в администрациите, занимаващи се с проекти и инициативи за управление на културата.

Методологията на проекта включва разработването на т.нар „Виртуална Обучителна Екосистема“ за работа в мрежи, която да служи като обучителна платформа за самообучение в електронна среда. Ще бъдат организирани обучителни посещения до места, които ще представят примери и добри практики в областта на културата. Ще бъде оказана подкрепа на заинтересованите лица за изпълнение на конкретни идеи в сферата на културата, запознавайки се с историчерското наследство, културно-исторически места и др. и по този начин да допринесе за насърчаване на устойчивото развитие и повишаване на осведомеността. Проектът ще насърчи партньорството и процесите на сътрудничество между местните власти, общностите и изследователските и обучителните институти с цел да обогати възможностите за създаване на специализирани клъстери в културното наследство.

Очаквани резултати:

 • Изграждане на местни и транснационални локални мрежи за активна интеграция като „културна столица“ на стратегиите за развитие. Проектът ще създаде необходимите условия за изграждане на мрежи за сътрудничество между различни местни агенти от областта на научните изследвания, управление на наследство и икономика (музеи, исторически архиви, университетски катедри, училища, културни асоциации, НПО за социално включване, туроператори, кооперации и фирми, специализирани в местните продукти, малките и средни предприятия в областта на туризма, екологични организации и т.н.) под координацията на общинските институции. Очаква се в резултат на проекта да се създадат балансирани, многостранни и гъвкави подходи към културното наследство и производство, с жизнеспособна икономическа и социална полза;
 • Определяне на условия за развитие на ниска цена чрез формирането на клъстерни икономии от мащаба. Създаването на специализирани умения и обмянта на опит ще даде на общинските отдели компетентността да мобилизират ефективно и бързо местните агенти за изпълнение на дейности и проекти, свързани с културното наследство. От друга страна, разпространението на знания и опит, ще даде възможност на местните агенти да поемат инициативата и да използват съществуващите мрежи за сътрудничество за създаването на нови проекти;
 • Взаимодействие между съответните заинтересовани страни.

Интернет сайт на проекта: www.den-cupid.eu

DEN-CuPID: БЮЛЕТИНИ

Първо издание на бюлетина по проекта

Второ издание на бюлетина по проекта