Варна 9000, ул. Преслав 4

Проект „GEODH – Промоция на геотермални системи за централно топлоснабдяване в Европа“

  • Home
  • Проект „GEODH – Промоция на геотермални системи за централно топлоснабдяване в Европа“

Финансираща организация: Програма „Интелигентна Енергия Европа” на ЕК

Водеща организация: EGEC – European Geothermal Energy Council (Брюксел)

Партньори: 9 организации от 9 страни-членки на ЕС (България, Дания, Франция, Унгария, Италия, Фоландия, Полша, Словения и Словакия)

Партньор за България: Асоциация на Българските Черноморски Общини

Период на изпълнение: 30 месеца (май 2012 – декември 2014)

Основна цел на проекта:
Целта на този проект е да стимулира използването на геотермална енергия за отопление и логично да замени използването на изкопаеми горива в топлофикационните дружества. Намерението е обвързването на дългосрочната енергийна визия с повишаване на делът на геотермално централно топлоснабдяване в енергийният микс към 2020г. чрез разширяване и повишаване на отоплителните системи в Европа в региони богати на геотермална енергия. В резултат ще се получи значително спестяване на първични енергийни ресурси и повишена сигурност на доставките чрез замяна на горивната база на отоплителните системи използващи изкопаеми горива (въглища, нафта, газ) или изграждане на нови геотермални отоплителни системи. Целите на този проект са да осигури ефективни инструменти и ръководство за заинтересованите лица да достигнат амбициозни цели за повишаване на броя на геотермални системи, чрез насърчаване собствениците на топлофикационни дружества да модернизират инсталациите и повишат делът на геотермалната енергия в централното топлоснабдяване.