Варна 9000, ул. Преслав 4

Проект «ICZM – Подобряване на интегрирано управление на крайбрежните зони в региона на Черно Море»

  • Home
  • Проект «ICZM – Подобряване на интегрирано управление на крайбрежните зони в региона на Черно Море»

Водеща организация:
Националната администрация по водите в Румъния, Басейнова дирекция

Партньори:
Асоциация на Българските Черноморски Общини (България)
Специална провинциалната администрация – Синоп (Турция)
Център за регионални изследвания (Украйна)
Екологичен консултантски център Кахул (Молдова)
Турската Фондация за морски изследвания
Фондация за защита на природосъобразен начин на живот (Турция)
Продължителност на проекта:
24 месеца (януари 2013 – януари 2015)
С финансовата подкрепа на:
Съвместна оперативна програма „Черноморския басейн 2007-2013 г.“
Обща цел на проекта:
Да се подобри качеството на морската среда чрез използване на общи иновативни методологии за планове за интегрираното управление на крайбрежните зони в рамките на региона на Черно море, за да се гарантира икономично използване на общите природни ресурси по устойчив начин.
СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ:
Да се разработи общ и съгласуван подход на ИУКЗ в рамките на регионите, като основа за устойчиво развитие на района и подобряване на качеството на околната среда
Да се осигури интегрирана подкрепа за заинтересованите страни (местни и регионални власти, частни фирми и неправителствени организации)
Да се повиши нивото на участие на обществеността в процеса на вземане на решения за околната среда, с помощта на новаторски методи
ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА
Разработване на общ подход в проекта за ИУКЗ (Оценка на ИУКЗ административни схеми, индикатори, методологии, процеса на вземане на решения и конкретни въпроси в региона; Доклад за оценка на политическите стратегии ангажименти и действащи планове, приети от правителството във връзка със задълженията на ЕС; Организиране на семинар на тема „Интегриран управление на крайбрежните зони: днес и утре“; Сформиране на работни групи за индикатори и методологии; Предоставяне на технически инструментариум за ИУКЗ – Черно море)
Създаване на ресурси за ИУКЗ за басейна на Черно море (Изготвяне на Ръководство за партньорство за ИУКЗ в рамките на Черно море и на инструментариум; теоретично и практическо обучение)
Участието на обществеността в процеса на ИУКЗ (Организиране на кампании за повишаване на осведомеността за ролята на гражданите в ИУКЗ процес; Създаване на Ръководство за публичните власти на тема „Как да се включат гражданите в ИУКЗ процес“)
Визуализация на проекта (Създаване и поддържане на уебсайт платформа на проекта; Отпечатване на информационни и рекламни материали)
Целева група: 16 лица, членове на работните групи (национален обществен орган, регионалните органи/правителството, неправителствени организации и изследователски/образователни институции); 24 лица в обучението и учебна визита за ИУКЗ (държавни служители, както и представители на частния сектор, включително НПО; 250 лица, участниците в регионалните семинари за ИУКЗ партньорство; 500 граждани, участващи в обществени дебати по отношение на процеса на участие на ИУКЗ подход