Варна 9000, ул. Преслав 4

Проект “LADDER – Местните власти като двигатели на образование за развитието и повишаване на осведомеността”

  • Home
  • Проект “LADDER – Местните власти като двигатели на образование за развитието и повишаване на осведомеността”

 

 

 

 

 

Водеща организация: The Association of Local Democracy Agencies (ALDA)

Програма: Non-State Actors and Local Authorities in Development: Raising public awareness of development issues and promoting development education in the EU, LOT 5, EuropeAid
Продължителност: 3 години (Януари 2015 – Декември2017)
Партньори: 26 партньора & 20 aсоциирани партньори, от 18 страни от ЕС and 17 от страни извън ЕС

–––––––––––––––––––––––––

Проектът LADDER (стълба) ще се стреми да подобри и увеличи действието на местните власти в политиките на ЕС, със специално внимание към съседните страни на ЕС. За да направите това, следните конкретни цели са идентифицирани:
1. укрепване на капацитета на сдружения на местните власти и организациите на гражданското общество, за да действат по устойчив начин, като лидери за развитие, насърчаване на тяхната роля на мултипликатори в технитестрани, общности и мрежи,
2. информиране, повишаване на осведомеността и да се ангажират гражданите в глобални проблеми, глобална взаимозависимост и образованието за развитие
3. разработване и засилване на сътрудничеството между местните власти и организации на гражданското общество, с цел засилване на взаимодействието
4. подобряване методите в системата за неформалното образователна чрез развитие на нови и иновативни методи и инструменти, предназначени за широк кръг от заинтересовани страни (включително преподаватели, държавни служители, неправителствени организации, младежки лидери и др.)
Силната ангажираност на 26 партньора и активното участие на 20-те асоциирани организации (включително техните мрежи) ще гарантира навременното изпълнение на проекта и изпълнението на неговата цел. Поредица от семинари за изграждане на капацитет и обучение, обмен на срещи, конференции и събития, се предвижда да се проведат на международно, национално и местно ниво.
* Проектът LADDER е естествено продължение на дейността на проекта „Да работим заедно за развитие“ (WTD), който се фокусира върху информация, обучение и работа в мрежа за сдруженията на гражданското общество и мрежи от организации на гражданското общество в областта на сътрудничеството за развитие.

Повече информация за проекта и текущи новини на:

http://www.ladder-project.eu/