Варна 9000, ул. Преслав 4

Проект „SIMPLA – Устойчиво интегрирано планиране на местни енергийни политики“

  • Home
  • Проект „SIMPLA – Устойчиво интегрирано планиране на местни енергийни политики“

 

 

 

 

Партньори: 16 организации, енергийни агенции, публични власти, регионални агенции за развитие от 6 държави от ЕС

Продължителност на проекта: 36 месеца (02.2016 – 01.2018г.)

С финансовата подкрепа на: Програма Хоризонт 2020, ЕС

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Мисия на проекта: Да съдейства на местните власти в процеса на интегриране на устойчивите енергийни планове с плановете за устойчива градска мобилност.

Дейности

1. Организиране на национални работни срещи-дискусии за определяне на текущото състояние и конкретни дейности на местно ниво.

2. Разработване на онлайн информационна среда с представяне на интерактивни, обучителни материали, наръчници, указания, добри практики, съвети и т.н. в разработването на планове за енергия и транспорт.

3. Обучения на служители, експерти и специалисти за целесъобразно и ефективно планиране на местни политики.

4. Информационна кампания сред местните общност, популяризиране на проекта.

Целева група: Служители, експерти и специалисти по планиране, местни заинтересовани лица, местни общности.

Целеви райони: Градове с население между 50,000 и 350,000 жители.

Резултати

  • Подобряване капацитета на публичните власти за по-добро планиране и изпълнение на интегрирани устойчиви енергийни политики и мерки и постигане на синергии в икономическото развитие.
  • Повишаване на възможностите за използване на възобновяемите ресурси и прилагането на мерки намаляване на енергийното потребление.
  • Прилагане на иновативен подход в разработването и популяризирането на интегрирани устойчиви политики чрез консултации с ключови заинтересовани лица, обучителни сесии и насочени усилия в разработването на интегрирани инструменти за планиране.

Месечен бюлетин: >>>>>>>>>>>>>>>>

Повече за проекта: www.simpla-project.eu