Варна 9000, ул. Преслав 4

Проект „TOYS – Постигане на толерантност сред младежите в спорта“

  • Home
  • Проект „TOYS – Постигане на толерантност сред младежите в спорта“

Водеща организация: Association of Local Democracy Agencies
Продължителност на проекта: 1 август 2013г. до 31 Maрт 2014г.
С финансовата подкрепа на: Програма „Младежта в действие“
––––––––––––––––––––––––––––––––
Цел на проекта: Целта на проекта е да се справи с расизма и дискриминацията сред младите хора в спорта чрез насърчаване на социалното включване и интеграция, доброволчеството и активното гражданство. Темата е от особено значение поради неотдавнашното разпространението на случаите с висок профил на расизъм и дискриминация в спортния свят.
За да се справи с този проблем, който очевидно се проявява и на местно ниво, на 5-дневен семинар, обхващащ множество дейности, дебати, дискусии и семинари, както и спортни дейности на открито и закрито, ще проучи възможността за използване на спорта в областта на младежките дейности, като инструмент за оспорване на расизма и дискриминацията.
Семинарът ще насърчава ценности като доброволческата дейност, взаимното разбиране и културното многообразие сред младежта; основните принципи на европейското гражданство. Чрез насърчаване на тези дейности и ценности, TOYS се надява да допринесе за борбата срещу дискриминацията и расизма
Очаквани резултати:
• Насърчаване на анти-дискриминация и толерантност чрез спорта
• Подчертана силната връзка между спорта, здравословни навици и активното гражданство
• Популяризирана Европейската година на гражданите, като се използва спорта като начин за гражданска ангажираност
• Насърчено социалното и личностното развитие на участниците
• Популяризирани основните европейски ценности, като демокрация, солидарност, толерантност и зачитане на правата на човека
• Засилени връзки между младежките организации със сходни цели, с цел развитие на мрежа от гражданските спортните институции в цяла Европа
Проектът предвижда един основна дейност: провеждане на 5-дневен семинар в Mesagne, Италия. Семинарът е замислен като платформа за дискусии и обмен на добри практики, на базата на теоретични и практически входове за социално приобщаване, доброволчество и активното гражданско участие, свързани със спорта.
TOYS ще събере над 46 участници от 9 страни като Азербайджан, Босна и Херцеговина, България, Дания, Франция, Грузия, Италия, Косово и Молдова, които участват в този проект осем месеца.

Повече информация на: www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=58