Варна 9000, ул. Преслав 4

CAPonLITTER: Капитализиране на добри практики и подобряване на политиките за управление на морските отпадъци

  • Home
  • CAPonLITTER: Капитализиране на добри практики и подобряване на политиките за управление на морските отпадъци

Капитализиране на добри практики и подобряване на политиките за управление на морските отпадъци

PGI06172, CAPonLITTER


www.interregeurope.eu/caponlitter


Партньори:
Университет NOVA Лисабон – училище за наука и технологии, Португалия (водещ партньор)
Португалска агенция по околна среда (APA), Португалия
IRENA – Истрийска регионална енергийна агенция, Хърватия
Асоциация на Българските Черноморски Общини (АБЧО), България
Регион Крит, Гърция
Zero Waste Europe, Холандия
MerTerre, Франция
Германска федерална агенция по околна среда, Германия
Университет ECOAQUA в Лас Палмас де Гран Канария, Испания
Финансиране: Interred Europe, 4.2. Подобряване на икономически ефективни политики
Общ бюджет: 1,359,334.00 Eвро
Продължителност: 42 месеца (01.08.2019-31.01.2023)


Цел:
CAPonLITTER цели подобряване на политиките и практиките, които могат да помогнат за предотвратяване на морските отпадъци, които са резултат от крайбрежния туризъм и отдих. По-конкретно, проектът ще се съсредоточи върху ключови фракции, като пластмасови отпадъци от храни и напитки, идващи от плажните заведения и развлекателни съоръжения, поради неправилно поведение на потребителите, но и поради липса на стимули за предотвратяване, събиране и рециклиране на тези отпадъци.
Проектът обединява местни власти и организации от Португалия, Испания, Франция, Хърватия, Гърция, България и Германия, на чиито територии крайбрежният туризъм е ключова икономическа дейност и се генерират големи количества неуправляеми отпадъци.

По-конкретно, проектът ще спомогне за:

1. Подобряване на ефективното управление на популярни места в крайбрежните райони – чрез подобряване на политики за регулиране и насърчаване на собствениците на плажни заведения, съоръжения и услуги, свързани с развлекателни събития, които се провеждат в крайбрежните зони. Добрите практики могат да включват:

  • Организиране на събития на плажа, генериращи „нулеви отпадъци“, лицензиране и регулиране на услуги
  • Активно участие на обществото при опазване на плажовете, др.

2. Подобряване на ефективното управление на добре познати артикули (например бутилки от напитки) – чрез подобряване на политиките за управление на конкретни опаковъчни артикули, които са сред най-често срещаните видове морски отпадъци. Добрите практики могат да включват: подобряване на събирането и рециклирането им, например чрез:

  • Схеми за връщане на амбалажни артикули; доброволни споразумения между производители/търговци на дребно/фирми за рециклиране в полза на намаляване на опаковките; данъчни и други стимули за конкретни артикули
  • Материали, които също могат да насърчат пазарите на иновативни, по-устойчиви продукти.

3. Привличане на ключови заинтересовани страни, повишаване на осведомеността и насърчаване на отговорно поведение сред крайбрежните власти, потребителите и бизнеса, свързан с туризма. Такива са собственици на крайбрежни ресторанти и барове, магазини и търговци на плажа и околните райони; крайбрежни събития като музикални и морски спортни фестивали – всички те могат да генерират големи количества пластмасови отпадъци, като опаковки от напитки и храни.


Резултати:
CAPonLITTER ще разработи 7 Регионални плана за действие (РП), по един за всеки от участващите региони, съдържащ препоръки, свързани с:
a) подобряване на инструментите за регионална политика и как те могат да подкрепят и/или финансират практики, споделени и включени в РП;
b) насърчаване на политики, насочени към 3-те конкретни цели на проекта и включващи различни заинтересовани страни:

  • Изхвърляне на отпадъци в съоръженията и услугите на плажната зона, свързани с развлекателни събития, които се провеждат в крайбрежните райони
  • Предотвратяване и управление на специфични опаковъчни артикули, които са сред най-често срещаните видове отпадъци, произтичащи от крайбрежния туризъм
  • Вземане на решения и поведение сред крайбрежните власти, бизнеса и други крайбрежни потребители, по-специално свързани с туризма

Като важен материал за разпространение и комуникация ще се изготви „Зелената книга на CAPonLITTER: Подобряване на политиките за управление на морските отпадъци“. Този документ ще представи основните предложения, включени в плановете за действие за подобряване на всеки от разглежданите 7 политически инструмента, както и конкретни примери за наученото по време на обмена на добри практики, примери за процеси на обществено участие, др.


НОВИНИ за проекта:


02.11.2020: II-ра работна среща на заинтересованите страни от област Варна

15.10.2020: III-та международна обучителна визита, Хърватска, онлайн семинар

09.07.2020: II-ра международна обучителна визита, България, онлайн семинар

29.01.2020: I-ва работна cреща на заинтереcованите страни от област Варна

11-13.03.2020: I-ва международна обучителна визита в Южния регион на Франция

29.05.2020: Проведе се онлайн среща на Консултативния Съвет по проекта