Варна 9000 бул. „Осми Приморски Полк“ 67А

Проект “EYES: Младите хора в процеса на устойчивото енергийно планиране“

 • Home
 • Проект “EYES: Младите хора в процеса на устойчивото енергийно планиране“


Проект

“EYES: Младите хора в процеса на устойчивото енергийно планиране

N604545-EPP-1-2018-ES-EPPKA3-IPI-SOC-IN

www.projecteyes.bg Договор N 2018-3185/001-001

Партньори:Ecoserveis, Испания – координатор на проекта
EC NETWORK, Дания
Granollers City Council, Испания
Agence Locale de l’Énergie et du Climat de la Métropole de Lyon, Франция
Agenzia Napoletana per l’Energia e per l’Ambiente (ANEA), Италия
Асоциация на Българските Черноморски Общини (АБЧО), България
Association of Municipalities Polish Network „Energie Cités” (PNEC), Полша
EUC SYD, Дания

Продължителност: 31.01.2019г. – 30.01.2021г.
Финансиран: Еразъм+ Ключова област 3: Подкрепа за политическа реформа, социално включване и общи ценности
Бюджет: 496 828,00 Евро (80% грант)


EYES възнамерява да приложи и оцени новаторски метод, основан на младежкото участие в процеса на местното енергийно планиране. Изменението на климата е глобално предизвикателство, което ще засегне особено младите поколения, които в момента не участват по никакъв начин в устойчивото планиране на енергията и климата.

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: да включи група млади хора (на възраст 18г. – 29г.) в местното енергийно планиране, като обърне по-специално внимание на уязвимите групи младежи.
Всеки партньор в неговата страна ще създаде мрежа от местни партньори, за да достигне до уязвимите младежки групи и да сформира Консултативен съвет, който ще:
(1) Подбере млади хора на възраст между 18г. и 29г. с интерес към енергийното планиране
(2) Сформира „Младежки екип“ – млади хора от целевата група със сходни разбирания, но разнообразни по отношение на пола, културния произход и местната географска област
(3) Мобилизира и обучи „Младежки екип“, така че в последствие той да подпомага общините в процеса на местно енергийно планиране

МЕТОДОЛОГИЯ НА ПРОЕКТА:

ДЕЙНОСТИ:

WP1 – Координиране и управление (водещ партньор Ecoserveis)

WP2 – Ангажиране на целевата група (водещ партньор АБЧО)
Този работен пакет има за цел да ангажира и определи основните функции и структури на консултативните съвети и младежките екипи. Дейностите стартират с официалното създаване на консултативните съвети и приключват с мобилизация на младите хора.
Очаквани резултати:
– Идентифицирани добри практики за включване на младите хора в процеса на енергийно планиране
– Идентифициране на педагогическите възможности за включване на младежите в общините в сътрудничество с образователните институции
– Създаване на консултативни съвети, включващи външни заинтересовани страни и определяне на техните цели
– Мобилизиране и създаване на Младежки екипи във всеки целеви регион / община
– Придобиване на специфични знания за енергията и климата и местното планиране

WP3 – Приспособяване и развитие на метода на обучение(водещ партньор EC Network)
Този работен пакет има за цел разработване и прилагане на новаторска методология, която да насърчава приобщаващо образование чрез придобиване на умения и компетенции за местно планиране в областта на енергията и климата. Младежите ще подобрят своите знания, не само на енергийна и климатична тематика, но и за всеки друг граждански и социален въпрос от общ интерес.
Очаквани резултати:
– Разработена и адаптирана методологията, поставяща специфичен акцент върху процеса на обучение на младежите от целевата група за целия процес на даване на обществени препоръки
– Натрупан опит от Младежките екипи за извършване на количествено и качествено изследване чрез различни техники: преглед на литературата, дизайн на изследването и изпълнение, както и полуструктурирани интервюта. Те също така ще придобият умения да съобщават резултатите на своите връстници.
– Направени препоръки от Младежките екипи и предоставени на целевите общини

WP4 – Оценка и препоръки(водещ партньор ANEA)
Този работен пакет ще направи оценка на придобиването на специфични компетенции и умения в предвидените области, за да се идентифицират ключовите аспекти за тяхното подобряване.

WP5 – Комуникация и разпространение (водещ партньор ALEC Lyon)

Основното въздействие на EYES ще бъде установяването на добре изпитани подходи и организационни структури за участието на младите хора в европейските общности, със специален фокус насърчаване на социалното приобщаване и повишаване на уменията, като иновативен начин за включване на обществеността в енергийния преход, и разработване на капацитет за взаимодействие на публичните органи с гражданското общество.


Резултатите от проектA

РЕЗУЛТАТИ ОТ 1-ВА ФАЗА НА ПРОЕКТА:

 1. Стратегия за ангажиране на целевите групи в България EYES_O2.1_Strategy of engagement_bg
 2. Работни семинари на младежките екипи: EYES_O2.2.Content and evaluation of the workshops_BG

РЕЗУЛТАТИ ОТ 2-РА ФАЗА НА ПРОЕКТА:

  1. Доклад от проучване сред младите хора в България за техните нагласи и познания за процеса на местно климатично и енергийно планиране 03.1_Report on research process_Bulgaria и Доклад на ниво консорциум: 03.1_Report on the YIT research_FINAL_EN
  2. Препоръки за местно енергийно и климатично планиране (България): EYES_03.2_Recommendations_FINAL_BG и Препоръки на ниво консорциум: EYES_03.2_Recommendations_FINAL_EN
  3. Ръководство за общините за насърчаване участието на младите хора за подобряване на местните политики и младежката ангажираност към климатичните промени (България):EYES_Public guide for replication and knowledge transfer_BG и Ръководство на ниво консорциум: Guidelines for youth engagement_ENG
  4. Стратегия за създаване и функциониране на постоянни структури за младежко участие O4.2._EYES_Business plan to set up permanent structure_BG

EYES: Първа партньорска среща по проекта в Испания, 05-06.03.2019 г.


ПОКАНА за участие в Младежки Екип за устойчиво енергийно планиране


Международен СЕМИНАР за Младежките Екипи в Sønderborg, 25-26/09/2019


EYEs Финално видео, Декември 2020 г.