Варна 9000 бул. „Осми Приморски Полк“ 67А

Проект „HERMES – Хармонизирана рамка за смекчаване на ерозията на крайбрежните райони“

  • Home
  • Проект „HERMES – Хармонизирана рамка за смекчаване на ерозията на крайбрежните райони“


Проект

„HERMES: Хармонизирана Рамка за Смекчаване на Ерозията на Крайбрежните райони“


Log in HERMES PPGIS / WEB Portal


Изтеглете брошурата на проекта (на бълг. език) оттук: >>>>>>>>>>

Изтеглете брошурата на проекта (на англ. език) оттук: >>>>>>>>>>

Партньори:
ОБЩИНА PAGGAIO, Гърция (водеща организация)
ДЕМОКРИТСКИ УНИВЕРСИТЕТ НА ТРАКИЯ – Катедра „Околна среда“, Гърция
ORION – Съвместен център за изследвания и развитие, Кипър
Асоциация на Българските Черноморски Общини (АБЧО), България
TEULEDA, Агенция за местно икономическо развитие, Албания
IGEWE, Институт по геология, енергетика, вода и околна среда, Албания
Сдружение на кипърските общини, Кипър (партньор-наблюдател)
Период на изпълнение: 28.08.2017г. – 26.12.2020г.
Общ бюджет: 1.104.274,03 €
С финансовата подкрепа на: Програма за транснационално сътрудничество „БАЛКАНИ – СРЕДИЗЕМНО МОРЕ 2014-2020″
Инвестиционен приоритет: Насърчаване на иновативни технологии за подобряване на опазването на околната среда и ефективното използване на ресурсите в сектора на отпадъците, водния сектор и по отношение на почвата или за намаляване на замърсяването на въздуха
Специфична цел 2.2: Устойчиви територии – насърчаване на транснационалното сътрудничество за ефективно използване на ресурсите и устойчивост на изменението на климата


Крайбрежната ерозия е една от силно нарастващите опасения за опазване на околната среда, пред които са изправени крайбрежните общини, утежнени от перспективата за ускорено покачване на морското равнище поради изменението на климата и натрупаните негативни ефекти от практиките на лошо управление. През последните 100 г. около 70% от световните пясъчни брегове се оттеглят поради ерозия на бреговете, докато в момента около 20% от бреговата линия на ЕС еластично се е разпаднала. Крайбрежната ерозия е пряко свързана с икономическите загуби, дължащи се на оттеглянето на крайбрежието и загубата на земя, екологичните щети и обществените проблеми.

Основна цел: HERMES е съвместна инициатива, насочена към повишаване на капацитета, свързан с намаляването на ерозията на бреговете и устойчивостта на климатичните промени на местните, регионалните и националните власти, участващи в управлението на крайбрежните зони в партниращите си страни.

Специфичните цели на проекта са:
а) да се сформира развиваща се, основана на знания мрежа за споделени крайбрежни инструменти (мониторинг, моделиране и управление на данните);
б) да се повиши текущото равнище на научните изследвания и иновациите в областта на устойчивото развитие, опазването и адаптирането;
в) да се отговори на предизвикателствата, предизвикани от изменението на климата;
г) да се постигне устойчиво използване на стратегическите крайбрежни ресурси за постигане на „Синьо крайбрежно развитие“.

Освен това, HERMES насърчава транснационалния трансфер на знания и опит, придобит чрез предишни изпълнени проекти, като се изгражда обща рамка за ерозията на крайбрежието, адаптирана към специфичните условия на всяко място за проучване. Проектът разглежда всички хоризонтални предизвикателства, които водят до дисбаланси между устойчивото и социално-икономическото развитие по крайбрежните зони, като се набляга върху иновативните инструменти за защита от ерозия и предотвратяване на рисковете от изменението на климата.

HERMES служи като пилотно действие за разработването и популяризирането на иновативни технологии в съответствие с екосистемния подход за подобряване на опазването на околната среда по крайбрежните зони. HERMES насърчава „меките“ инженерни техники за борба с ерозията на крайбрежието, укрепва устойчивото развитие и осигурява силен импулс за местната икономика и създаването на работни места.

Очаквани резултати:
1. Мрежа, основаваща се на знания, за повишаване на капацитета, свързан с намаляването на ерозията в крайбрежните зони и устойчивостта на крайбрежните зони на органите, участващи в управлението на крайбрежните зони;
2. Хармонизирана методологична рамка, описваща условията на съгласуван набор от проучвания и използване на съществуващите усъвършенствани инструменти (системи за мониторинг, модели, показатели за оценка);
3. Серия от семинари, организирани за обучаване на лицата, отговорни за вземането на решения относно използването на системата HERMES;
4. Набор от съвместни технически и политически документи, отнасящи се до най-добрите управленски практики и насоки за изпълнение, за да се намали ерозията и да се подобри управлението на крайбрежните зони;
5. Пилотно прилагане на тази рамка във всяка една страна партньор. Ще се предприемат следните съвместни действия:
– Oценка на историческите и бъдещите %-ти на оттегляне на бреговете и показателите за уязвимост на ерозията и изменението на климата;
– Изследване на относителното влияние на причините, свързани с човешките интервенции;
– Оределяне на господстващи и екстремни метеорологични, вълнови и хидродинамични полета, морфологични модели на брега (текстурен анализ, плажни профили);
– Разработване на интернет платформа PPGIS, която обвързва екологичните и социално-икономическите данни;
– Прилагане на инструментариум за моделиране на околната среда, състоящ се от метеорологични, вълнови, хидродинамични и морфови динамични модули;
– Инсталиране на станции за мониторинг на вятърни и текущи вълни;
– Тестване на различни мерки за намаляване на ерозията, които акцентират върху „меките“ инженерни техники (стабилизация на дюните, хранене, геосистеми).

Повече за проекта: http://www.interreg-balkanmed.eu/approved-project/18/

Харесайте HERMES във Facebook!


29.08.2017 г. (вторник): Покана за оферта за услуга „Осигуряване на хотелско настаняване и транспорт за участие на служители на АБЧО в 3 Работни срещи“ по проект Проект BMP1/2.2/2546/ 2017 „HERMES“

Покана за оферта >>>>>>>>>>>>

Образец на оферта >>>>>>>>>>>

29.08.2017 г. (вторник): Покана за оферта за услуга „Организиране на две събития“ по проект Проект BMP1/2.2/2546/ 2017 „HERMES“

Покана за оферта >>>>>>>>>>>>

Образец на оферта >>>>>>>>>>>


HERMES Бюлетин №1 >>>>>>>>

HERMES Бюлетин №2 >>>>>>>>

HERMES Бюлетин №3 >>>>>>>>

HERMES Бюлетин №4 >>>>>>>>


Изображения от уеб GIS на HERMES, показващи данните на място in situ от 4-те инсталирани буя и данните за прогноза на морето в 4-те пилотни области на проекта HERMES