Варна 9000, ул. Преслав 4

Проект „INNOViMENTOR – Създаване на иновативни дигитални продукти в туризма за МСП в отдалечени и слабо населени райони“

  • Home
  • Проект „INNOViMENTOR – Създаване на иновативни дигитални продукти в туризма за МСП в отдалечени и слабо населени райони“

www.innovimentor.eu

„INNOViMENTOR – Създаване на иновативни ДИГИТАЛНИ продукти в туризма за МСП в отдалечени и слабо населени райони


Партньори
ЕГЕЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ, Звено за Изследвания, Департамент по бизнес администрация, Гърция (координатор)
CULTUREPOLIS, сдружение, Гърция
Асоциация на Българските Черноморски Общини (АБЧО), България
Център за Интерпретиране на Наследството, България
Община Строволос, Кипър
Регионален център за развитие и сътрудничество (RCDC), Албания
Префектура Джирокастра, Албания
BALKANIA, Асоциация за алтернативен туризъм A.B.A.T Balkania-Balkan, Северна Македония
Период на изпълнение:
01.12.2017 г. – 28.02.2021 г.
Общ бюджет:
948 572,80 Eвро
С финансовата подкрепа на: Програма за транснационално сътрудничество „БАЛКАНИ – СРЕДИЗЕМНО МОРЕ 2014-2020″; Приоритетна ос: Предприемачество & Иновации; ИП – Подкрепа на капацитета на МСП за тяхното развитие на регионалните, националните и международните пазари и навлизане процесите на иновации


Основна цел
INNOViMENTOR цели да повиши капацитета на туристическите МСП в отдалечени и слабо населени територии, за да се развиват на регионалните, националните и международните пазари и да разработват иновации в туризма.
INNOViMENTOR има за цел да подпомогне развитието на иновативния туристически бизнес с нови продукти и услуги в условията на глобалната икономика и постоянно променящата се бизнес среда.

Специфичните цели са в съответствие с Европейската Стратегия 2020 за интелигентен и устойчив растеж:

1. Инвестиции в човешкия капитал и иновационните продукти-процеси: насърчаване на ученето чрез участие, обучения и споделяне на опит и ноу хау; представяне на социално-икономическата стойност на иновативните мобилни продукти в туризма и придобиване на специфични умения за разнообразяването им; ангажиране участието на младежите чрез предоставяне на нови ICT познания и намаляване на емиграцията им; внедряване на продуктови иновации в туризма и идентифициране на нови бизнес възможности; създаване на нов модел търсене-предлагане в подкрепа на туристическите предприемачи за повишаване на конкурентоспособността им на световния пазар; създаване на нови дейности и специализирани продукти с утвърдена пазарна стойност за целевите територии.

2. Повишаване на сътрудничеството между изследователските институции и бизнеса за повишаване на производителността, конкурентоспособността и интернационализацията: въвеждане на модел за сътрудничество, при който висококвалифицирани служители реализират нови услуги на местно ниво.

3. Равенство между половете и недискриминация: насърчаване на самостоятелната стопанска дейност сред младежите и жените; повишаване участието на трайно безработните (жени, временно заети, хора с увреждания); съчетаване на работа и семейство; противопоставяне на религиозната дискриминация; вярвания, транссексуалните хора; премахване на неравенствата в заплащането и хоризонталното разделение.

Очаквани резултати

  • Проучване на нуждите на заинтересованите лица отнови продукти и услуги чрез посещения по места, организиране на работни срещи, дискусии, обучения и обучителни пътувания.
  • Разработване на иновативен туристически модел THESAURUS чрез аудиовизуални и комуникационни приложения за избрани туристически дестинации в слабо населени и отдалечени територии.
  • Предлагане на иновативни мобилни продукти в туризма нов модел за мобилност в туризма, достъпен за потребителите чрез създаване на интерактивен музей, организиране на специализирани дигитални и присъствени игри за потребителите.
  • Етичен Кодекс в Туризма; Маркетингов План; Комуникационна Стратегия; Електронна Книга с описание на културно-историческите обекти в целевите територии; Участие в Международен Турически Форум, София 2019г;. Балканско-Средиземноморско Дистанционно Бизнес училище и Консултантски услуги с 8 подразделения в участващите държави за разпространение иновативните продукти и инициативи по проекта.
  • Създаване на механизми и методики за управление, комуникация и популяризиране на иновациите и разработените продукти чрез събития, медии, социални мрежи, прес информация и др.

09.04.2018 г. (понеделник): АБЧО като партньор по проектa предвижда изпълнението на дейност „Извършване на проучване на необходимостта от предприемачество и капацитет на човешкия капитал в областта на културния туризъм в географската зона на проекта“, за която ви каним да подадете Вашата оферта:

Покана за оферта >>>>>>>>>>>>

Образец на оферта >>>>>>>>>>>>


17.05.2018 г. (четвъртък): Каним ви да подадете Вашата оферта за следната услуга по Проект INNOVIMENTOR: Организиране на 6 събития по проекта:

Покана за оферта и Образец на оферта >>>>>


10-те ПИЛОТНИ ОБЕКТИ В ОБЛАСТ ВАРНА


Чудните Скали, Дългопол Храм „Св. Благовещение“, Провадия

Крепост „Св. Атанасий“, Бяла Солницата, Провадия

Крепост Петрич Кале, Аврен Крепост Овеч, Провадия

Крепост Овчага, Дългопол Музей на мозайките, Девня

Марцианопол, Девня Музей на стъклото, Белослав


АБЧО обяви Конкурс за представяне на истории за културно-исторически забележителности: >>>>>>>>>>>>>>>


Рекламен филм, представящ уникалните характеристики на културно-историческите забележителности и дейности, включени в културния маршрут и тяхната обвързаност с местните туристически продукти в Албания, България, Гърция, Кипър и Северна Македония

Кратка версия (4:53 мин) Рекламен филм (18:20 мин)