CONN (E +) CTING

CONNECTIng aNd exchanGeing

2021-2-RO01-KA210-ADU-000050559

Партноьри:
Asociatia Psihologilor Gorjeni (APSG), Румъния – водещ партньор
Асоциация на Българските Черноморски Общини (АБЧО), България
Belen Kaymakamligi (BK), Tурция
iED, Гърция
Active Youth, Латвия
Ingalicia, Испания
Association CPDIS, Румъния
Финансиран: Erasmus+ KA210-YOU-Small scale partnership in youth
Продължителност: 12 месеца (01.04.2022г. – 31.03.2023г.)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Цели на проекта:

 • O1 – Повишаване на уменията на 30 експерта за работа с неформални образователни методи чрез обмяна на опит и семинари в партньорските страни
 • O2 – Развитие на умения за работа с млади хора в неравностойно положение чрез приобщаващи и неформални методи чрез обмяна на опит и семинари в партньорските страни
 • O3 – Устойчива организационна практика за растеж чрез обмяна на добри междусекторни практики чрез брокерското събитие в Румъния

Дейности по проекта:

 • Управление на проекта, мониторинг и отчитане
 • 2 обучителни визити за обмен на добри практики – международни семинари за придобиване на нови умения за работа с методи на неформално образование
 • Национални семинари за обучение на експерти да работят с възрастни с по-малко възможности + Финално събитие в Румъния за създаване на нови контакти и среща с потенциални партньори за сътрудничество

Пряка целева група:

 • 30 лица от 7-те партньорски страни, които участват в семинарите и международния обмен на опит
 • 14 лица от 7-те партньорски страни, участващи в международното събитие в Румъния за създаване на нови контакти и среща с потенциални партньори за сътрудничество
 • 20 обучители / фасилитатори (4 души х 5 семинара), включени в националните семинари
 • 40 младежи с по-малки възможности (8 човека x 5 семинара) включени в националните семинари

Непреки целеви групи:

 • млади хора с по-малки възможности, които ще се възползват от ноу-хауто, придобито от обучителите/фасилитаторите
 • доброволци от партньорски организации
 • заинтересовани страни от методи за неформално образование и развитие на дигитални умения (как да се използва: Minds, Kahoot, ZOOM, Google Classroom и др.)