Проект „E-VOICE – Глас за Европа

Proposal ID: 101053506

www.evoiceproject.eu


Партньори:

Продължителност: 24 месеца (01.01.2023г. – 01.01.2025г.)
Бюджет: 134.640 Eвро
Финансиран: CERV-2021-CITIZENS-TOWN (Call for proposals for town-twinning and networks of towns)


E-Voice е проект, отразяващ въздействието на COVID-19 в 7 европейски държави: Италия, Румъния, България, Хърватия, Испания, Белгия и Франция, включващ 9 институции. Това е проект за институции, които искат да изградят устойчиви общности в цяла Европа за ерата след пандемията.

E-Voice е насочен към млади хора, организации на гражданското общество, образователни институции, местни власти и семейства.

Процесът на изграждане на демократични и устойчиви общества на бъдещето трябва да включва млади хора, чийто глас трябва да бъде чут. Участието на младите хора във вземането на решения за бъдещето на техните общности и на партньорите от ЕС не може да се осъществи, освен ако не бъдат премахнати пречките, които пандемията от COVID-19 създаде и влоши.

На база на идентифицираните 4 проблема – проблеми с психичното здраве, образователна бедност, нездравословни навици и безработица, партньорите искат да проучат най-добрите съществуващи практики, за да генерират списък с препоръки за партньорството. Работният план се състои от 7 международни срещи в партньорските страни, 6 национални дейности с местни партньори, състоящи се в сравнителни изследвания, събиране на най-добри практики, 6 пилотни действия, 6 местни събития за валоризация, комуникации и действия за разпространение в целия ЕС. Комуникацията и разпространението на проекта е подсилено от мрежите на партньорите и от ALDA и ACR+ и офисите Europe Direct. E-Voice разчита на асоциирани партньори, които подкрепят и подкрепят бенефициентите.

Проектът цели да привлече:

  • 487 участници да присъстват на международните срещи
  • 120 млади хора, включени в пилотните действия
  • 40 експерти, участващи в изследването
  • 80 участници в местните събития за валоризация
  • 1 уебинар
  • 1 видеоклип и 6 приложения за описание на социалните услуги на разположение на младежите
  • 50 000 души, обхванати от комуникационните дейности, 100 институции, обхванати от разпространението, 2 500 индиректни участници.