„ОТКРИЙ МИНАЛОТО, ПРЕЖИВЕЙ НАСТОЯЩЕТО в Дългопол, Провадия и Долни чифлик: Интегриран маркетингов модел за реклама на туристическите услуги в отдалечени черноморски общини (DISCOVERY)”

Проектът, финансиран по „Програма за финансиране на маркетингови дейности на туристически услуги в черноморските общини в Република България“ ще се изпълнява през цялата 2024г. и е насочен към малките черноморски общини Дългопол, Провадия и Долни Чифлик, които остават изолирани от големия туристически притегателен център Варна и интересът за посещение в тези територии намалява. DISCOVERY предлага цялостна концепция за маркетинг на иновативни туристически продукти в трите общини чрез интерактивна визуализация и широка рекламна кампания. Географското положение на трите общини, наличните природни дадености (напр.природен феномен „Чудните скали“ и скални образования в Дългопол; развитие на морския туризъм в Долни Чифлик; ектопътеки и и скални манастири в Провадия; зелени пространства и в трите общини), в съчетание с уникално културно наследство – старинни крепости, скални манастири, живи традииции, обичаи, гастрномия и др., разкриват потенциала за интегрирано развитие и изграждане на връзки между тях и стимулиране на икономическото развитие в тези райони. Проектът цели малките общини, разположени около големия туристически притегателен център Варна да получат широка популярност и да се превърнат в привлекателни дестинации за идващите туристи от Полша, а специален акцент ще бъде засилване на целогодишния туризъм по тези места.

За повече информация:

https://www.dalgopol.bg

Регенериране на общественото пространство чрез интегрирани градски спортни центрове за участие на младите граждани (Re-Gen)

30 месечният проект (07.2023г. – 12.2025г.) е финансиран по Програма URBACT IV (2021 – 2027) в партньорство на 9 града от Италия, България, Португалия, Италия, Испания, Хърватия, Литва, Гърция и Албания. Национален партньор е Община град Добрич с подкрепата на Асоциация на Българските Черноморски Общини. Re-Gen представлява конкретен и практически инструмент за подобряване на планирането и предоставянето на интегрирани градски политики, които да бъдат преведени в конкретни интегрирани планове за действие. В рамките на проекта, изоставени и неизползвани обществени пространства ще бъдат предложени за регенериране и превърнати в зелени обществени пространства, безопасни, модерни, привлекателни и мултифункционални места където цялата общност може да се срещне и да експериментира нови форми на спортни дейности, тествайки уличните спортове (напр. скейтборд, паркур, улични танци), културен обмен (събития/фестивали), информация и комуникация.

За повече информация:

www.dobrich.bg

АРХИТЕКТУРА, ИНЖЕНЕРИНГ И СТРОИТЕЛСТВО: Съвместна клъстерна инициатива за иновативни решения в строителния сектор (AEC EUROCLUSTER)

30 месечният проект (01.09.2022г. – 28.02.2025г.) е финансиран по Програма SMP-COSME-2021-CLUSTER, Съвместни клъстерни инициативи (EUROCLUSTERS) за възстановяване на Европа в партньорство с клъстерни организации от Словения, Aвстрия, Италия, Испания и Румъния. Национален партньор е Черноморски енергиен клъстер (ЧЕК). Проектът се основава на твърдението, че клъстерите като обединения на взаимосвързани компании и заинтересовани страни играят съществена роля за икономическото възстановяване, устойчивия преход и иновациите в Европа. В рамките на проекта ще бъде предоставена финансова помощ (ваучери) на заинтересовани МСП от строителния сектор за внедряване на иновации, интернационализация и зелен/дигитален преход.

За повече информация:

www.bsecluster.org

Проект „Клъстерен подход за подобряване използването на човешките ресурси в сферата на енергийната ефективност на сгради и съоръжения“

16-месечния проект (Октомври 2017г – Декември 2018г.), ръководен от Черноморски енергиен клъстер (ЧЕК) в партньорство със Строителен клъстер на Словения и Фондация „Оландия“ от Полша цели да насърчи транснационалното сътрудничество между партньорските организации чрез обмяна на опит, трансфер и въвеждане на иновативни практики за развитие на човешките ресурси

За повече информация:

http://www.bsecluster.org/

Проект „ENLARGE: Energies for Local Administrations to renovate Governance in Europe“

2-годишният проект (2016г- 2018г.), ръководен от Istituto per la ricerca sociale (IRS) и финансиран от Европейския съюз има за цел създаване и разпространяване на знания за участие в управлението с акцент върху устойчивата енергия, чрез процес на диалог и обмен с участието на политици, представители на гражданското общество и практици

За повече информация: http://www.enlarge-project.eu/

BANCAGE: България и Норвегия – клъстери в подкрепа на зеленото предприемачество”

Финансиран от Програма „Иновации за зелена индустрия“ по линия на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г., проектът се изпълнява от Черноморски Енергиен Клъстер в партньорство с друг енергиен клъстер (NCE Smart Energy Markets) и консултанска фирма за управление на енергията (New Energy Performance AS) от Норвегия. Проектът цели да укрепи взаимоотношенията между двата енергийни клъстера като иновативен и ефективен модел за увеличаване на конкурентоспособността на бизнеса чрез изграждане на специфичен капацитет на енергийна тематика, привличайки публични, частни и НПО сектори
Продължителност на проекта: 24 месеца (Февруари 2014г. – Февруари 2016г.)

За повече информация: www.bsecluster.org

ПРОЕКТ „ЧЕРНОМОРСКИ ЕНЕРГИЕН КЛЪСТЕР – ЕФЕКТИВЕН МОДЕЛ ЗА УСТОЙЧИВО БИЗНЕС РАЗВИТИЕ”

Финансиран по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013”, Приоритетна ос 2 „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда”, Oперация 2.4.1: „Насърчаване на бизнес кооперирането и клъстерите”, проектът е насочен към създаване на устойчиво бизнес развитие на Черноморски Енергиен Клъстер (ЧЕК) и повишаване на конкурентоспособността на неговите членове чрез оползотворяване на възможностите, които осигурява клъстерния подход. В рамките на проектните дейности ще се сформира постоянно действащо административно тяло за ефективно координиране на клъстерните дейности и повишаване на професионалните му компетенции, ще се популяризират дейността на клъстера и ще се разработят стратегически документи за насърчаване на клъстерния маркетинг с цел правилното му позициониране на пазара.

Продължителност на проекта: 24 месеца (март 2012 – март 2014)
За повече информация: www.bsecluster.org

ПРОЕКТ „ИНОВАТИВНО И ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЙНИТЕ ПОТОЦИ В ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ В ОБЩИНА БУРГАС”
Водеща организация: Регионална Агенция за Управление на Енергията – Бургас
Партньор: Община Бургас
Продължителност на проекта: 18 месеца (февруари 2012 – август 2013)
Обща стойност на проекта: 344 260 лв
Финансираща организация:
Програмата за малки проекти на Глобалния Екологичен Фонд
Настоящият проект цели да демонстрира един иновативен модел за надграждане на конвенционалните мерки за енергийна ефективност в обществените сгради (полагане на топлоизолация, смяна на дограма, смяна на горивна база и др). В рамките на проекта ще бъдат разработени и въведени системи за енергиен мониторинг на три пилотни обществени сгради, които ще бъдат санирани със средства от община Бургас.

Предлаганата система за мониторинг ще има възможност за тарифиране на енергията и дистанционно управление на енергийните потоци, в резултат на което значително се повишава енергийната ефективност на сградите. Опита от практиката в използването на ЕМС в други ЕС страни показва много добри резултати: възможно е да реализрат спестявания до 30 %, в зависимост от вида и предназначението на сградата. Енергийният мониторинг осигурява пълна и детайлна информация, необходима за периодичното провеждане на енергийно обследване, като съкращава разходите и сроковете на изпълнението им, при значително по – високо качество и точност на констатациите, оценките и предложенията.
За повече информация: www.boraem.bg

Проект „Пилотен модел на изграждане и финансиране на слънчево улично осветление в Черноморските общини”
Водеща организация: ЧЕРНОМОРСКИ ЕНЕРГИЕН КЛЪСТЕР
Партньори: Община Балчик, Асоциация на българските черноморски общини
Продължителност на проекта: 13 месеца (април 2012 – май 2013)
Обща стойност на проекта: 138 030 лв
Финансираща организация:
Програма за малки проекти на Глобалния Екологичен фонд
Настоящият проект предлага иновативен подход за намаляване консумацията на енергия за улично осветление. Проектът в своята същност е демонстрационен. Ще бъде изградено високотехнологично улично фотоволтаично осветление на крайбрежната алея «Дамба» в гр. Балчик. Алеята е любимо място за разходка на жителите, туристите и гостите на града, което е предоствака за широко разпространение на резултатите от проекта.
Проектираната система ще осигурява осветление напълно независимо от конвенционалната енергия, същвремнно ще бъде сигурна и ще осветява съгласно стандартите заложени в БДС. Въпреки, че изискват по-голяма първоначална инвестиция, използването на осветителни уредби с внедрени алтернативни източници на енергия е целесъобразно по много причини: енергията, която генерират е екологична; при експлоатацията им не се отделят вредни емисии; изискват ограничена поддръжка. Срокът на експлоатация на фотоволтаичните модули е 20 години, т.е. за целия живот на изграденото улично осветление ще бъдат спестени 600 тона вредни емисии.

Проект № А10-13-17/21.12.2011 „Оптимизиране процеса на формиране на качествени политики в община Балчик чрез широко прилагане на принципа на партньорство”
Начало на проекта: 21 декември 2011 г.
Продължителност: 1 година
Общ бюджет: 270 058,68 лева
С финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, проектът цели да се оптимизира процеса на формиране на качествени политики в община Балчик чрез широко прилагане на принципите на прозрачност и партньорство с всички заинтересовани страни.
Реализирането на проектните дейности ще доведе до реализирането на по-ефективни политики на местно ниво, до подобряване обслужването на гражданите и ще допринесе за постигане на устойчив икономически растеж на община Балчик.
Проектът се изпълнява от община Балчик.
За повече информация: www.balchik.bg

“MOVIDA – СЪВЕТИ ЗА ПЕСТЕНЕ НА ЕНЕРГИЯ В ДОМА”
Финансиран по Програма Интелигентна Енергия – Европа, MOVIDA идва в отговор на наскоро променената Европейска „Директива 2010/31/EU за енергийните характеристики на сградите”. Проектът цели да тества един нов подход за набиране и обучение на инспектори, даващи технически съвети, както и да повиши квалификацията на млади или нови технически лица при инспектирането на ОВК системи.
Национален партньор на проекта е Черноморска Регионална Агенция за Управление на Енергията (ЧРАУЕ).
За повече информация: www.movida-project.eu

“RELACS – Алтернативна енергия в туризма”
Финансиран по Програма Интелигентна Енергия – Европа, проектът RELACS има за цел да приобщи и мотивира значителен брой собственици на хотели (включително сгради и туристически обекти за настаняване на гости: ваканционни селища, къмпинги, младежки хостели, комплекси за селски туризъм, бунгала, туристически спални и др.) в цяла Европа към повишаване на енергийната ефективност и намаляване разходите за горива и енергия чрез насърчаване използването на Възобновяеми енергийни източници и повишаване знанието за Рационално използване на енергията.
Национален партньор на проекта е Регионална Агенция за Управление ан Енергията – Бургас (БРАУЕ).
За повече информация: www.relacs.eu

“ISEMOA – Достъпна и енергийно ефективна мобилност за всички”

Финансиран по Програма Интелигентна Енергия – Европа, проектът цели да подпомогне местните и регионални власти в Европа за подобряване на енергийно-ефективните начини за предвижване на всички хора, в това число трудно подвижни хора.

Национален партньор на проекта е Черноморска Регионална Агенция за Управление на Енергията (ЧРАУЕ).

За повече информация: www.isemoa.eu