ПРОЕКТ „ЧЕРНОМОРСКА ЕЛЕКТРОМОБИЛНОСТ

BGENVIRONMENT-4.004-0010


Водеща организация:

 • Община Каварна

Партньори:

 • Община Бяла
 • Община Дългопол
 • Община Долни Чифлик
 • Община Несебър
 • Община Приморско
 • Асоциация на Българските Черноморски Общини (АБЧО)
 • Smart Innovation Norway AS, Норвегия

Финансиран по: Програма “Опазване на околната среда и климатични промени” на ФМ на ЕИП 2014-2021
Обща стойност: 779.674,75 лв
Продължителност: 14 месеца (02.2023г. – 30.04.2024г.)


Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ има за цел да подобри статуса на околната среда в екосистемите и да намали ефекта от замърсяването и други дейности на човека и да допринесе за постигане на общите цели на ФМ на ЕИП 2014-2021.

Местните власти е необходимо да бъдат стратегически подготвени и със съответния експертен капацитет, за да се осигурят и подкрепят действията за адаптиране към климатичните промени. От решаващо значение е да се подобри капацитетът на общините да преразгледат и оценят ефективността на техните стратегически планове и мерките, които вече са предприети и за идентифициране на пропуските по отношение на действията в областта на климата. Затова и настоящият проект обединява усилията на шест общини Каварна, Бяла, Дългопол, Долни Чифлик, Несебър и Приморско, разположени по Българското Черноморие, да се адаптират към променящия се климат и да намалят емисиите чрез прилагане на иновативни мерки в сектора на транспорта и повишаване капацитета на общинските си служители. Пилотните общини са целенасочено подбрани с оглед на техния административен обхват и туристически потенциал. На тяхна територия, през последните години се наблюдава изключително засилване на автомобилния поток от румънски, украински, молдовски и руски туристи, които посещават както нашето Черноморие така и пътуват транзитно за Турция.

Основна цел: Повишаване капацитета на общините-партньори за оценка на стратегическите и плановите им документи по отношение на предвидените и реализирани дейности, водещи до намаляване на емисиите на парникови газове и смекчаване на климатичните промени с цел подобрено планиране и изпълнение на нови стратегически действия за въвеждане на добри практики, в т.ч. от държавите донори, за адаптация към изменение на климата.

Специфични цели:

 • Предоставяне на обучения за специалистите на шестте общини – партньори за преразглеждане и оценка на ефективността на действащите стратегически планове и съдържащите се в тях климатични мерки, и в планирането на мерки за смекчаване и адаптиране към климатичните промени
 • Разработване и прилагане на мерки за смекчаване и адаптация към климатичните промени в областта на транспорта на територията на партньорските общини
 • Подобряване на сътрудничеството чрез разпространение на добри практики от Норвегия, Исландия и Лихтенщайн в областта на адаптация към изменение на климата на местно ниво
 • Повишаване на способността на местните общности за намаляване на емисиите чрез разработване на Планове за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към изменението на климата за общините партньори по проекта.

Кой има полза от проекта?
Основна целева група са:

 • Служителите на общините Каварна, Долни Чифлик, Бяла, Дългопол, Несебър и Приморско

Вторична целева група са крайните потребители на административни и социални дейности, в т.ч:

 • други общини
 • национални и регионални сдружения на общини, като НСОРБ и АБЧО
 • местното население
 • туристи на Българското Черноморие

Интегриран подход на проекта:

 1. Чрез поредица от обучения, работна визита в Норвегия, проучване и взаимстване на добри практики от държавите донори ще се подобри капацитета на местните власти за планиране на обществено приемливи политики, свързани с адаптацията, прилагане на мерки за предотвратяване или свеждане до минимум на щетите от климатичните промени.
 2. За смекчаване и адаптиране към специфичен за териториите с развит морски туризъм отпечатък на климатичните промени, на територията на общините-партньори ще се приложи демонстрационен модел, наречен „Черноморски коридор за електромобилност“, който покрива над 330 км ивица по крайбрежието на страната.


Устойчивост на проекта:

 • Подготвените обучителни материали и стратегически планове за смекчаване и адаптация към климатичните промени ще са обществено достъпни за всички общински служители и експерти
 • Създадената инфраструктура за преминаване на черноморското ни крайбрежието с електромобил, ще доведе до намаляване на емисиите на парниковите газове и адаптация към климатичните промени
 • Интерактивни подкасти ще стимулират местното население да използват устойчив транспорт

Проектът се изпълнява от: