Варна 9000 бул. „Осми Приморски Полк“ 67А

Проект: „CO-CREATED – CO-CREATion подходи за европейските държавни служители: Образователна рамка“

 • Home
 • Проект: „CO-CREATED – CO-CREATion подходи за европейските държавни служители: Образователна рамка“


 
www.cocreated.eu

Номер на Договора: 2016-1-IT02-KA204-024173

Водеща организация: Unione degli Assessorati – Италия

Партньори:

Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) – Испания
Association des Agences de la Democratie Local (ALDA) – Франция
Асоциация на Българските Черноморски Общини – България

Период на изпълнение: 36 месеца (1.09.2016г.-31.08.2019г.)

Бюджет: 378.590,00 € (80% грант от ЕС)

С финансовата подкрепа на: Програма Еразъм+; Ключова дейност „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“

За проекта:

Общата цел на проекта е да се насърчи участието на гражданите в местните политики и да се предоставят практически и оперативни инструменти на общините за тяхното изпълнение.

Специфични цели на проекта са:

 • намаляване на натоварването на администрацията за постигне на по-добра ефективност;
 • насърчаване на прозрачността и намаляване на корупцията в публичния сектор;
 • структуриране на мрежа за сътрудничество на публичния сектор с външни лица; доближаване на правителство по-близо до гражданите и бизнеса чрез иновативни ИКТ решения;
 • насърчаване на проектирането и доставката на интегрирани услуги;
 • осигуряване на възможности за ангажиране на заинтересованите страни за насърчаване на механизми за сътрудничество;
 • подобряване на ефективността на дигиталната технология за предоставяне на обществени услуги и да се укрепи доверието на гражданите;
 • насърчаване на по-широко участие в политиката и доставка на услуги на национално и местно ниво чрез нови канали и нови методи за комуникация.
 • Moделът „Co-creation“ (Съвместно създаване) означава, че публичните власти отварят вратите си и канят гражданите и другите не-институционални участници да формулират заедно публичните политики и съвместното организиране на услугите. Чрез включването на широк кръг от гледни точки в изграждането на политики и услуги, моделът „Co-creation“ помага на властите по-добре да идентифицират нуждите на гражданите и да предложат по-ефективни и иновативни решения за тези нужди.

  Дейности по проекта:

  1. Формулиране на подхода „съвместно създаване“ отдолу нагоре: нагласа, очаквания и умения

  В рамките на дейността ще се проведат интензивни изследвания върху текущата нагласа, знания и становища по отношение на съвместно организиране на услугите на публичната администрация. Задачите в този първи етап, са изброени по-долу:
  • Създаване на рамка за изследвания;
  • Изготвяне на въпросник, за целите на изследванията;
  • Изготвяне на наръчник „Подходи за съвместно създаване „отдолу- нагоре“: нагласа, очаквания и умения “ и превода му на 5 езика

  2. CO-CREATION в Европейски контекст: обучителни материали

  От важните данни, събрани по време на фазата на изследванията, ще бъде възможно да се обсъдят какви са необходимите специфични модули за обучение. Задачите в този втори етап, са изброени по-долу:
  • Разработване на интерактивни програми на ЕС;
  • Дизайн комплект от обучителни материали;
  • Обучение (на лица от целевата група);
  • Организиране на 20 уеб- семинари;

  3. CO-CREATED електронна обучителна платформа

  В този трети етап ще бъде създадена eлектронна обучителна платформа, в която всички материали за обучението и научените уроци ще се превърнат в конкретен резултат от подхода за съвместно създаване. Платформата ще бъде включена в сайта на проекта. Задачите в този трети етап, са изброени по-долу:
  • Онлайн платформа за обучение;
  • Тестване на приложението;
  • Мобилност и кратки съвместни обучения на екипа на проекта за обучение на пилотните общини.

  4. Разпространение, комуникация и реализация

  Процесът на комуникация и разпространение има за цел да разпространи информация до всички потенциално заинтересовани страни. В действителност, моделаът на „съвместно създаване“ се прилага не само на общинско ниво, но и на регионално и национално. Ще се постигне значително цялостно подобрение в полза на крайните потребители и по-голяма прозрачност при предоставянето на обществените услуги. Задачите в този четвърти етап, са изброени по-долу:
  • Осъществени 3 събития за мултиплициране на резултатите: в Севиля (Испания), Палермо (Италия), Страсбург (Франция);
  • Създаване на интернет сайт и социални мрежи;
  • Разработване на инструменти и мрежи за разпространение.

  Целева група:

  1.Публичната администрация (служители) на 60 общини от целевия регион. Партньорите по проекта са предложили по 15 пилотни общини от държава и ще направят подбора на общинските служители, които ще участват в дейностите по мобилност и обученията.

  1. Гражданите и местните участници в избраните общини. Те ще участва в прилагането на подхода на „съвместно създаване“ и доброволчески проекти, предложени да бъдат финансирани чрез платформата за групово финансиране. Ще бъде създаден регистър на доброволците, в който ще се включат 420 души.
  2. Представители на организации с нестопанска цел: участващи в тестването и прилагането на конфигурацията на модела на „съвместно създаване“ (общо 2400 души).
  3. Участниците в събитията за мултиплициране на резултатите: 230 участници.
  4. Потребителите на платформата на проекта и приложението й: 6 000 потребители от 60 общини

   

  Пилотни общини от България:

  Аврен
  Аксаково
  Белосав
  Бяла
  Вълчи дол
  Девня
  Долни Чифлик
  Дългопол
  Каварна
  Малко Търново
  Поморие
  Приморско
  Созопол
  Суворово
  Царево


  AНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ сред общински служители в България>>>>>>>


  РЕЗУЛТАТИ от проведеното проучване сред общинските служители >>>>>


  CO-CREATED Обучителна визита, гр. Палермо, 8-12.10.2018г. >>>>>


  НАРЪЧНИК „Co-CREATION подходи за европейските държавни служители: Образователна рамка“>>>>>