Варна 9000 бул. „Осми Приморски Полк“ 67А

Проект: „GreeTHIS: Зеленият Туризъм и историческото наследство – като предпоставка за развитие на Черноморския регион“

  • Home
  • Проект: „GreeTHIS: Зеленият Туризъм и историческото наследство – като предпоставка за развитие на Черноморския регион“

„Зеленият Туризъм и историческото наследство

като предпоставка за развитие на Черноморския регион“


www.greethis.net


Партньори:

Асоциация на Българските Черноморски Общини (водеща организация)
Cross Border Cooperation and European Integration Agency, Молдова
Executive Committee of Izmail City Council, Украйна
Municipality Orestiada, Гърция
National Association of Local Authorities in Georgia, Грузия
Association of Cross Border Cooperation „Lower Danube Euroregion“, Румъния

Продължителност: 23.10.2018 г. – 22.04.2021 г.

Финансиране: Съвместна Оперативна Програма „Черноморски Басейн 2014-2020“

Цели на проекта:

– Да насърчи развитието на екологичния (зеления) културен туризъм на трансгранично ниво в Черноморския регион чрез популяризиране на знания и ноу хау за опазване на наследството, технологии за адаптиране към климата в исторически и защитени сгради и подпомагане на трансфера на иновативни бизнес решения между участващите страни.

– Да подпомогне насочването на зелени туристически бизнес дейности за постигане на устойчивост на защитени туристически зони и създаване на благоприятни бизнес условия в държавите.

– Да повиши капацитета на заинтересованите лица за адаптиране към климата в областта на историческото наследство и зеления културно-исторически туризъм.

– Да покаже устойчиви енергийни решения в исторически зони и сгради по отношение на опазване на местната култура, наследство и идентичност.

Дейности

T1 – Технически решения за енергийна ефективност (ЕЕ) и адаптиране към климата в исторически сгради и паметници – (1) Разработване на онлайн каталог за зелен туризъм (2) Проучване на 3 сгради във всяка държава за възможностите за прилагане на инвестиционни мерки в защитени сгради (3) Мерктингово изследване за прилагане на иновативни технологии за ЕЕ и опазване на климата в исторически сгради и територии в страните (4) Създаване на списък с работещите технологии, производители и дистрибутори в държавите (5) Разработване на специализиран каталог с иновативни технологии и производители (6) Техническа подкрепа за местните общности.

T2 – Потенциал за развитие на зелен туризъм в защитените територии и възможностите за развитието им – (1) Пътна карта с културния туризъм и свързаните с него зелени възможности (2) Виртуален справочник за културно-историчски места в Черноморския регион. (3) Проучване на пазарния потенициал за развитие на културния туризъм в региона (4) Организиране на работни срещи със заинтересовани лица (5) Посещения за избрани туристически обекти с културно-историческо значение.

T3 – От бизнес към индустрия – Повишаване на капацитета и обмяна на опит в зеления туризъм в Черноморския басейн – (1) Организиране на специализирани обучения и обмени визити между партньорите (2) Международни работни срещи и бизнес закуски (3) Организиране на „Зелени туристически уикенди“ (4) Международни Форуми – с фокус върху заинтересованите лица в туризма и зеленото производство.

Малки Инвестиционни проекти – Пилотни сгради за зелен културен туризъм (1) Сграда в старата централна част на Варна, България (2) Исторически музей Измаил, Украйна (3) Изложбен Център Karatheodoris в Nea Vyssa, Орестиада, Гърция.

Управление & Комуникация

Резултати
  • Проект GreeTHiS ще представи на всички целеви групи иновативни решения за пречките и бариерите, срещани от бизнеса и местните власти в опазване на културното наследство в туристически обекти.
  • Създадената международни зелена туристическа платформа ще бъде осигурена с необходимите приложения, за да се превърне в само-поддържащ се интерактивен инструмент, подпомогнат от ползвателите на услгуите.
  • Трите пилотни сгради ще послужат като успешни примери за комбиниране на иновативни енерго-ефективни мерки, туристически инструменти и дейности за опазване на сградите, и в същото време опазване на Природата, Историята и Човешкото съществуване.
  • Подходящата информационна кампания ще запознае и други предприемачи с идеите на проект GreeTHiS и по този начин ще ги мотивира да приложат вече успешните модели.

Харесайте GreeTHis във Facebook!


НОВИНИ

 


ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ

Бюлетин No1

Бюлетин No2

Бюлетин No3

Брошура No1 Брошура No2


Mаркетингово проучване за иновативните технологии за енергийна ефективност и опазване на околната среда в областта на културното наследство в Черноморския регион

Проучване на потенциала за развитие на културния туризъм в Черноморския регион, България

 

Съвместна оперативна програма Черноморски басейн 2014-2020“ се финансира от Европейския съюз чрез Европейския инструмент за съседство и от партниращите страни: Армения, България, Грузия, Гърция, Република Молдова, Румъния, Турция и Украйна

www.blacksea-cbc.net