Варна 9000, ул. Преслав 4

Проект: „GreeTHIS: Зеленият Туризъм и историческото наследство – като предпоставка за развитие на Черноморския регион“

  • Home
  • Проект: „GreeTHIS: Зеленият Туризъм и историческото наследство – като предпоставка за развитие на Черноморския регион“

„Зеленият Туризъм и историческото наследство

като предпоставка за развитие на Черноморския регион“


www.greethis.net


Партньори:

Асоциация на Българските Черноморски Общини (водеща организация)
Cross Border Cooperation and European Integration Agency, Молдова
Executive Committee of Izmail City Council, Украйна
Municipality Orestiada, Гърция
National Association of Local Authorities in Georgia, Грузия
Association of Cross Border Cooperation „Lower Danube Euroregion“, Румъния

Продължителност: 23.10.2018 г. – 22.04.2021 г.

Финансиране: Съвместна Оперативна Програма „Черноморски Басейн 2014-2020“

Цели на проекта:

– Да насърчи развитието на екологичния (зеления) културен туризъм на трансгранично ниво в Черноморския регион чрез популяризиране на знания и ноу хау за опазване на наследството, технологии за адаптиране към климата в исторически и защитени сгради и подпомагане на трансфера на иновативни бизнес решения между участващите страни.

– Да подпомогне насочването на зелени туристически бизнес дейности за постигане на устойчивост на защитени туристически зони и създаване на благоприятни бизнес условия в държавите.

– Да повиши капацитета на заинтересованите лица за адаптиране към климата в областта на историческото наследство и зеления културно-исторически туризъм.

– Да покаже устойчиви енергийни решения в исторически зони и сгради по отношение на опазване на местната култура, наследство и идентичност.

Дейности

T1 – Технически решения за енергийна ефективност (ЕЕ) и адаптиране към климата в исторически сгради и паметници – (1) Разработване на онлайн каталог за зелен туризъм (2) Проучване на 3 сгради във всяка държава за възможностите за прилагане на инвестиционни мерки в защитени сгради (3) Мерктингово изследване за прилагане на иновативни технологии за ЕЕ и опазване на климата в исторически сгради и територии в страните (4) Създаване на списък с работещите технологии, производители и дистрибутори в държавите (5) Разработване на специализиран каталог с иновативни технологии и производители (6) Техническа подкрепа за местните общности.

T2 – Потенциал за развитие на зелен туризъм в защитените територии и възможностите за развитието им – (1) Пътна карта с културния туризъм и свързаните с него зелени възможности (2) Виртуален справочник за културно-историчски места в Черноморския регион. (3) Проучване на пазарния потенициал за развитие на културния туризъм в региона (4) Организиране на работни срещи със заинтересовани лица (5) Посещения за избрани туристически обекти с културно-историческо значение.

T3 – От бизнес към индустрия – Повишаване на капацитета и обмяна на опит в зеления туризъм в Черноморския басейн – (1) Организиране на специализирани обучения и обмени визити между партньорите (2) Международни работни срещи и бизнес закуски (3) Организиране на „Зелени туристически уикенди“ (4) Международни Форуми – с фокус върху заинтересованите лица в туризма и зеленото производство.

Малки Инвестиционни проекти – Пилотни сгради за зелен културен туризъм (1) Сграда в старата централна част на Варна, България (2) Исторически музей Измаил, Украйна (3) Изложбен Център Karatheodoris в Nea Vyssa, Орестиада, Гърция.

Управление & Комуникация

Резултати
  • Проект GreeTHiS ще представи на всички целеви групи иновативни решения за пречките и бариерите, срещани от бизнеса и местните власти в опазване на културното наследство в туристически обекти.
  • Създадената международни зелена туристическа платформа ще бъде осигурена с необходимите приложения, за да се превърне в само-поддържащ се интерактивен инструмент, подпомогнат от ползвателите на услгуите.
  • Трите пилотни сгради ще послужат като успешни примери за комбиниране на иновативни енерго-ефективни мерки, туристически инструменти и дейности за опазване на сградите, и в същото време опазване на Природата, Историята и Човешкото съществуване.
  • Подходящата информационна кампания ще запознае и други предприемачи с идеите на проект GreeTHiS и по този начин ще ги мотивира да приложат вече успешните модели.

Харесайте GreeTHis във Facebook!


ПОКАНИ ЗА ОФЕРТИ

21.04.2021г.: Асоциацията на Българските Черноморски Общини (АБЧО), Ви кани да подадете оферта за участие в избор на изпълнител за изграждане на газова и отоплителна инсталации в сграда на ул.Преслав №4, гр.Варна. Покана и образци на документацията може да изтеглите оттук: >>>>>>>>

21.04.2021г.: Асоциацията на Българските Черноморски Общини (АБЧО), Ви кани да подадете оферта за участие в избор на изпълнител за извършване на Строително-ремонтни работи на сграда с идентификатор 10135.1507.1120.1, УПИ I-5, кв.75 по плана на 8-ми м.р., гр. Варна, ул. Преслав №4 – недвижима културна ценност – частна държавна собственост. Покана и образци на документацията може да изтеглите оттук: >>>>>


НОВИНИ

 


ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ

Бюлетин No1 Бюлетин No2 Бюлетин No3 Бюлетин No4 Бюлетин No5 Бюлетин No6 Бюлетин No7

Брошура No1 Брошура No2 Брошура No3 Брошура No4 Брошура No5


Mаркетингово проучване за иновативните технологии за енергийна ефективност и опазване на околната среда в областта на културното наследство в Черноморския регион

Проучване на потенциала за развитие на културния туризъм в Черноморския регион, България


  • #GreeTHiS ФИНАЛЕН ВИДЕО ФИЛМ


  • Арх. Евтимова, част от екипа участвал в реставрационните дейности на сградата, намираща се в историческия център на град Варна, пилотна сграда на АБЧО по проект GreeTHiS

  • Г-жа Елена Симеонова, координатор на проекта на GreeThis, споделя за постигнатите резултати в развитието на културното наследство и зеления туризъм в шестте черноморски държави, включени в проекта

  • Инж.Тодор Тонев, енергиен експерт на GreeThis – за приложените иновативни мерки за реновиране на сградата, разположена в историческия център на гр. Варна


Съвместна оперативна програма Черноморски басейн 2014-2020“ се финансира от Европейския съюз чрез Европейския инструмент за съседство и от партниращите страни: Армения, България, Грузия, Гърция, Република Молдова, Румъния, Турция и Украйна

www.blacksea-cbc.net