ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Separator-Image-Blue

Боряна Зангова

адрес: гр. Варна, бул. „Осми Приморски Полк“ 67А

тел./факс: +359 52 600 266

Електронна поща: coordinator@ubbsla.org

Официална страница на АБЧО в интернет: www.ubbsla.org

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОП

Separator-Image-Blue

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ОБЯВЛЕНИЯ

Separator-Image-Blue

ПРОЦЕДУРИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Separator-Image-Blue

Публикувана на 28.02.2020 г. 14:00

АБЧО обявява процедура по възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, с предмет: Проучване на уязвимостта на българското Черноморско крайбрежие от бреговата ерозия и предложения за законови и инженерни мерки за намаляване на негативните въздействия по Проект BMP1/2.2/2546/ 2017 „HERMES“

ОБЯВА

ДОКУМЕНТАЦИЯ KЪМ ОБЯВА

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА ОБЯВА

Публикувано на 11.03.2020 г.

ПРОТОКОЛ ЗА КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ


Публикувана на 08.02.2019 г. 16:50

АБЧО обявява процедура за определяне на изпълнител за обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява (глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки), с предмет: Осигуряване на транспорт и хотелско настаняване по Проект 2018-3185/001-001 „EYES: Младите хора в процеса на устойчивото енергийно планиране“

ОБЯВА

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА ОБЯВА

Публикувано на 20.02.2019 г.

ПРОТОКОЛ ЗА КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ

 


Публикувана на 08.02.2019 г. 16:30

АБЧО обявява процедура за определяне на изпълнител за обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява (глава 26 от ЗОП), с предмет: Осигуряване на транспорт и хотелско настаняване по Проект 2017-1-315 „eNEET Rural: Насърчаване на предприемачеството и подобряване уменията на незаети и неквалифицирани младежи от малките общини“

ОБЯВА

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА ОБЯВА

Публикувано на 20.02.2019 г.

ПРОТОКОЛ ЗА КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ

 


Публикувана на 11.01.2019 г. 15:30

АБЧО обявява процедура за определяне на изпълнител за обществена поръчка чрез пряко договаряне по чл. 182 ал.1 т.2 от ЗОП с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Океанографска наблюдателна станция“

РЕШЕНИЕ

ПОКАНА

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Публикувани на 25.01.2019 г. 16:01

ПРОТОКОЛ

ДОКЛАД

РЕШЕНИЕ

Публикуван на 14.02.2019 г.

ДОГОВОР

 


Публикувана на 06.07.2018 г. 15:40

АБЧО обявява процедура за определяне на изпълнител за обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Океанографска наблюдателна станция“

РЕШЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПРОТОКОЛ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА, 31.07.2018 г.

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА, 31.07.2018 г.

 


Публикувана на 13.05.2016 г. 15:19

АБЧО обявява процедура за изработка на мултимедиен продукт по Проект № 2.1.2.73296.282 MIS ECT 2617 „ALECTOR – Мрежи за сътрудничество за прилагане стандарти за качество за развитие на културния туризъм на трансгранично ниво“

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБЯВА

Публикувана на 13.05.2016 г. 15:15

ОТГОВОР НА ОТПРАВЕНО ЗАПИТВАНЕ

Публикувана на 17.05.2016 г. 16:15

ПРОТОКОЛ ЗА КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ

Публикувана на 26.05.2016 г. 16:50

ДОГОВОР


СТАНОВИЩА НА АОП

 

Становище KSI-248, качено на 10.01.2019, 16:24

Окончателно становище KSI-248, качено на 23.01.2019, 13:38

Separator-Image-Blue

ПРЕХОДНИ ПУБЛИКАЦИИ

Separator-Image-Blue

АРХИВ – ПРОЦЕДУРИ ДО 01.10.2014 Г.

Separator-Image-Blue

АБЧО обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Организиране и провеждане на семинари, конференции и работно посещение в чужбина по проект №BG051PO0017.0.01-0032-C0001 «Черноморска социална мрежа за ефективно сътрудничество», осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси 2007-2013”: три еднодневни семинари за представители на НПО, Черноморска регионална конференция във Варна, дванадесет работни срещи на координационни екипи, рaботно посещение с цел обмяна на опит в гр. Анкона, Италия, Пресконференция за откриване на проекта, Заключителна пресконференция”

петък, 19 юли 2012, 12:00 – понеделник, 30 юли 2012, 17:00

Уникален номер в регистъра на АОП:
9004145

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Организиране и провеждане на семинари, конференции и работно посещение в чужбина по проект №BG051PO0017.0.01-0032-C0001 «Черноморска социална мрежа за ефективно сътрудничество», осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси 2007-2013”: три еднодневни семинари за представители на НПО, Черноморска регионална конференция във Варна, дванадесет работни срещи на координационни екипи, рaботно посещение с цел обмяна на опит в гр. Анкона, Италия, Пресконференция за откриване на проекта, Заключителна пресконференция”

Файлове и ресурси

1.Технически изисквания
2.Заповед №5 / 18.07.2012
3.Приложения

За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 9004145