REFORME II – Европейска електронно обучителна платформа за енергийната ефективност на сгради

Детска творческа академия: България – традиции, бит и култура

Т-Т Accelerator – Катализатор за побратимени градове

Oбщини, социални институции и НПО – партньори за изграждане на капацитет на интеграционната политика

ADDED VALUE – Информационна и образователна кампания за популяризиране и повишаване на ефективността на инвестиционните инфраструктурни проекти в транспорта

Разработване и разпространение на устойчиви мерки за управление на мобилността и транспорта сред младите хора

ADD HOME – Управление на мобилността в жилищни зони

SECHURBA – Устойчиви енергийни общности в урбанизираните зони

Побратимени градове: насърчаване културния диалог за общо европейско бъдеще

Иновационни практики за изграждане на капацитет на структурите на гражданското общество и насърчаване на партньорство с местните власти и бизнеса

ENERGY 21 – Стратегия за енергийна устойчивост и насърчаване процеса на планиране на енергийното потребление в устойчиви общини

Създаване на Черноморска Регионална Агенция за Управление на Енергията

Създаване на Агенция за Управление на Енергията – Добрич

Създаване на Регионална Агенция за Управление на Енергията – Бургас

Инициатива за устойчив и ефективен управленски капацитет на местните общности в Българския Черноморски регион

“Магията на побитите камъни: Развитие и промоция на екотуризма с участието на местните общности”

“Идеква – укрепване на регионалната идентичност на туристическите региони от Балтийско до Егейско море”

STREAM – Развитие на устойчив туризъм посредстром въвеждане на алтернативни форми на транспорт

Иновационни Практики за усъвършенстване на местното самоуправление. Част II: Повишаване управленския капацитет на местните власти

Черноморска Общинска Мрежа: Иновационни практики за превенция на наркомании

Локален мониторинг на прозрачността на местната власт, местните медии и антикорупционните инициативи на територията на община Бургас

Източноевропейският интеграционен процес и партньорството между общините

Европейска интеграция чрез пълноправно участие на младите хора в дейността на местните власти

Иновационни практики за мобилизиране на общински ресурси

Младежкото партньорство насърчава дебата и обмяната на опит за бъдещето на Европа

Младежта на Балканите с поглед към обединена Европа

Програма “Партньори за екологични инициативи и устойчиво развитие“

Иновационни модули за усъвършенстване на местното самоуправление

Демонстрационен проект “Доставка и монтаж на система от слънчеви колектори в ЦДГ № 4 “Теменужка” – гр. Варна”

Информационни центрове за обслужване на гражданите в пилотни общини от Черноморския регион

Граждански диалог за обществено отговорна енергийна политика във Варненския регион

Създаване на Черноморска Агенция за Енергийна Ефективност

Институционално и финансово укрепване на AБЧО